Må bo i telt

Fra­stjå­let pas­set, bor nå i telt i Van­se

Lister - - FORSIDE - Av Bjørn Ho­el

Mens Alex­an­der We­bley ven­ter på nytt pass fra Eng­land, må han bo i et lite telt i et skog­holt uten­for Van­se. Han fryk­ter at han kan bli bo­en­de der i fle­re må­ne­der.

– Mitt førs­te mål er å få tak over ho­det. De­ret­ter vil jeg søke om norsk stats­bor­ger­skap. Men nå har ting vir­ke­lig blitt ille, et­ter­som jeg ik­ke len­ger har ven­ner som jeg kan bo hos. ALEX­AN­DER WE­BLEY

Or­de­ne til­hø­rer den en­gelsk­fød­te Alex­an­der We­bley (28), som for ti­den bor i telt like uten­for Van­se. Han for­tel­ler at for om­trent tre år si­den ble hans lomme­bok stjå­let på en fest.

–Der lå pas­set mitt, min enes­te ID. Det tok meg to år å skaf­fe de 1.300 kro­ne­ne det kos­ter for å få et nytt en­gelsk pass. Søk­na­den ble sendt 7. mai, og jeg kan ten­ke meg at det tar tre uker før jeg får svar, sier Alex­an­der We­bley.

Avi­sen mø­ter den unge man­nen ute på røyke­ter­ras­sen til Jen­sens cafe i Van­se. Det er fre­dag etter­mid­dag og for folk flest er det en god dag. Man­ge ser fram til helge­fri, og etter­leng­te­de var­me mai­da­ger. For Alex­an­der gjel­der det å over­le­ve. Den røde jak­ka med på­skrif­ten Via­sat gjør ham godt syn­lig. Han har tredd en het­te over ho­det, og hol­der rundt en el-si­ga­rett-lig­nen­de sak. Vi hånd­hil­ser og han vir­ker som en høf­lig og or­dent­lig kar, med kla­re bru­ne øyne og et fast blikk. Sam­ti­dig er han blek og vir­ker av­mag­ret.

På spørs­mål om hvor­for det tok så lang tid å skaf­fe seg nytt pass, sva­rer han:

– Det var kan­skje idio­tisk av meg, men jeg trod­de at det gikk han å søke om sli­ke ting gjen­nom nors­ke myn­dig­he­ter. Men det må jo gjen­nom det en­gels­ke sys­te­met først, sier han.

100 kro­ner

Han har også opp­ret­tet en pro­fil på så­kalt go­found­me-nett­side, hvor hvem som helst kan be om øko­no­mis­ke bi­drag. Da vi snak­ket med ham fre­dag var det kun kom­met inn 100 kro­ner.

– Med en gang jeg får pas­set kan jeg be­gyn­ne pro­ses­sen med å søke om norsk stats­bor­ger­skap. Jeg har hatt et mid­ler­ti­dig et, men det har gått ut på dato. Uten Id-pa­pi­rer kan jeg ik­ke job­be, gå på sko­le el­ler mot­ta noen støt­te fra myn­dig­he­te­ne, sier We­bley.

Flyt­tet over 30 gan­ger

Han for­tel­ler at han i lø­pet av de tre sis­te åre­ne har flyt­tet over 30 gan­ger, levd hos ven­ner el­ler på de­res ei­en­dom.

– Men nå har ting vir­ke­lig blitt ille, et­ter­som jeg ik­ke len­ger har ven­ner som jeg kan bo hos. Og jeg vet ik­ke hvor len­ge jeg kla­rer å leve på den­ne må­ten. Det er tøft, sier han vi­de­re.

Alex­an­der We­bley, som snak­ker godt norsk, kom førs­te gang til Nor­ge for om lag 13 år si­den, iføl­ge med sin mor. Han har blant an­net gått It-lin­ja på Lis­ta vgs, (i dag Ei­lert Sundt vgs, stu­di­sted Lis­ta).

– Men jeg full­før­te ik­ke, på grunn av psy­ko­lo­gis­ke pro­ble­mer, sier han. Han øns­ker ik­ke å ut­dy­pe det­te oven­for avi­sen.

Han flyt­tet mye også før han kom til Nor­ge. Han er født i Hams­te­ad, og har dess­uten bodd fle­re år i naer­he­ten av Wem­bley sta­di­um i Lon­don.

– Jeg har bodd ufat­te­lig man­ge ste­der. Før jeg kom til Nor­ge har jeg fle­re opp­hold bak meg i land som Øs­ter­rike og Ita­lia. Men mor jak­tet hele ti­den på et godt sted å vokse opp, sier han.

Via­sat

I lø­pet av ti­den han har bodd i Nor­ge har han blant an­net job­bet i tv­ka­na­len Via­sat. Han har også job­bet på gård og va­ert avis­bud.

– Folk som kjen­ner meg sier at jeg ar gans­ke god med data, sier han.

Etter en halv­ti­mes prat tar han oss med til tel­tet hvor han bor, ret­ning Zion like uten­for Van­se.

– Det er på en måte fint å bo i telt nå, men jeg har al­le­re­de mer­ket at det er mye in­sek­ter her, sier han og klør seg på den ene leg­gen.

Han av­slø­rer at han sta­dig hø­rer rå­dyr som pas­se­rer tel­tet nat­tes­tid. Han vi­ser oss dess­uten noe mat og drik­ke som han lagt i tel­tet.

– Det er også en fin bål­plass her, som en venn av meg har la­get.

Gru­er seg

Alex­an­der fryk­ter at han kan bli bo­en­de her i fle­re må­ne­der, noe han ik­ke ser sa­er­lig lyst på.

– Hvis noen skul­le til­by deg et tak over ho­det etter at den­ne sa­ken kom­mer på trykk. Hva ten­ker du da?

– Da vil jeg blir sva­ert glad. Og jeg vil gjø­re mitt bes­te for å vise min takk­nem­lig­het.

Alex­an­der We­bley opp­ly­ser dess­uten at han kan hen­te mat en gang i uka hos Frel­ses­ar­me­en, og at han får et gra­tis mål­tid mid­dag dag­lig av en ka­me­rat.

Flått er det mye av, iføl­ge Alex­an­der We­bley, som nå bor i telt u ten­for Van­se for­di han ble fra­stjå­let pas­set sitt.

Det ser ik­ke vel­dig luk­su­riøst ut å bo her

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.