Ja­vel ...

Lister - - FORSIDE - Av Tom Arild Stø­le

Jeg er midt i en hjemme­ek­sa­men, så ak­ku­rat nå er jeg gans­ke stres­set.

Lø­pe­ren Kris­ti­an Tjørn­hom (22) er litt stres­set for ti­den. 22-årin­gen fra Kvi­nes­dal mot­tok ny­lig he­der og aere for å ha vun­net Nm-gull i sprint­sta­fett i ter­reng­løp. Han sat­ser stort på fri­idret­ten. Hans sto­re mål for se­son­gen er å for­bed­re sin per­son­li­ge re­kord på 3.000 me­ter.

– For­hå­pent­lig­vis kla­rer jeg å for­bed­re per­sen min fra 8.25 ned til for­hå­pent­lig­vis un­der 8.15, sier han.

– Hvor­dan har du det ak­ku­rat nå?

– Jeg er midt i en hjemme­ek­sa­men, så ak­ku­rat nå er jeg gans­ke stres­set.

– Be­skriv deg selv med tre ord.

– Brun og blid.

–Hva li­ker du best med hjem­ste­det ditt og hvor­for?

–Ma­ten. Det er all­tid godt å kom­me hjem og slip­pe å lage mid­dag selv, som man må på hy­be­len.

– Hva li­ker du dår­ligst med hjem­ste­det ditt, og hvor­for?

– Jeg skul­le gjer­ne hatt noen fle­re fla­te, fine grus­vei­er, for å spa­re bei­na på all lø­pin­gen som skal gjen­nom­fø­res.

– Hva er du opp­tatt av for ti­den?

– Lø­ping og sko­le.

– Hvem for­tje­ner skryt?

– For­eld­re­ne mine.

– Hvor­for?

– De stil­ler all­tid opp.

– Hva spi­ser du helst til mid­dag?

– Piz­za.

– Hva gjør deg glad?

– Sol og varmt va­er.

– Hva gjør deg sint?

– Snø og regn. Ge­ne­relt dår­lig va­er.

– Hva kan du ik­ke kla­re deg uten?

– Mo­bil­te­le­fo­nen.

– Hva vil­le du ha gjort hvis du vant fem mil­lio­ner kro­ner i Lot­to?

– Da vil­le jeg ha dratt på fe­rie til Flo­ri­da.

– Hva skal du gjø­re nå?

– Jeg skal ut og løpe en tur.

Al­der: 22 år. Bo­sted: Kvi­nes­dal og Kris­tian­sand. Si­vil sta­tus: Sin­gel. Stil­ling: Stu­dent. KRIS­TI­AN TJØRN­HOM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.