En vars­let plei­e­kri­se

Lister - - FORSIDE -

In­gen skarp ny­het, sna­re­re et sik­kert vår­tegn: En Na­vun­der­sø­kel­se sist uke vi­ser at syke­plei­ere er den yr­kes­grup­pen som har størst man­gel på ar­beids­kraft. Og un­der­dek­nin­gen øker år for år. Det nors­ke helse­ve­se­net mang­ler nå 5900 syke­plei­ere og spe­sial­syke­plei­ere, mot

4000 i fjor og rundt 2500 i 2015.

Ett trekk i bil­det, som sa­er­lig gjør krav på po­li­ti­ker­nes opp­merk­som­het, er fluk­ten fra syke­hjem og hjemme­ba­sert eldre­om­sorg. Én av fire syke­plei­ere vel­ger bort den­ne de­len av helse­sek­to­ren til for­del for en jobb på syke­hu­set, iføl­ge et ferskt forsk­nings­ar­beid, om­talt i Uke­avi­sen le­del­se. At det er de yng­re yr­kes­ut­øver­ne som i sa­er­lig grad øns­ker å byt­te jobb, lo­ver ik­ke godt for eldre­om­sor­gen.

Eld­re ut­gjør som kjent en sta­dig øken­de an­del av be­folk­nin­gen, der­med blir det nød­ven­dig­vis også et høy­ere an­tall eld­re pleie­tren­gen­de. Et an­net trekk i sam­me bil­de er at syke­hjem har lav pre­sti­sje blant le­ge­ne. Re­krut­te­ring til stil­lin­ger in­nen ge­ria­tri­en har va­ert et vel­kjent pro­blem i lan­ge ti­der – uten til­tak som har snudd tren­den. Når det kom­mer til syke­plei­er­ne, kan imid­ler­tid fors­ker­ne for­tel­le – el­ler be­kref­te – at år­sa­ke­ne for det mes­te lig­ger i ar­beids­for­hol­de­ne.

det hand­ler Om fy­sisk og psy­kisk be­last­ning, men også om en man­gel på det å ha et støtte­ap­pa­rat rundt seg for å takle ar­beids­si­tua­sjo­nen. Selv ny­ut­dan­ne­de syke­plei­ere opp­le­ver ofte å bli over­latt til seg selv uten nød­ven­dig støt­te og vei­led­ning fra mer er­far­ne kol­le­ger. Av noe ny­ere dato er de ut­ford­rin­ge­ne som knyt­ter seg til sam­hand­lings­re­for­men, der den en­kel­te kom­mu­ne – det vil syke­hjem el­ler hjemme­tje­nes­ten – har an­sva­ret for syke­hus­pa­si­en­ter i den førs­te fa­sen etter ut­skri­vel­sen.

da bør syke­plei­er­ne på in­sti­tu­sjo­nen helst ha både bred er­fa­ring og et so­lid fag­lig mil­jø rundt seg. I dag er det ofte en man­gel på beg­ge de­ler for. Og blir det in­gen for­bed­rin­ger som mon­ner, er det ik­ke til å und­res over at de yng­re øns­ker seg bort, el­ler ser etter and­re jobb­mu­lig­he­ter fra star­ten av. Fag­for­enin­ger spa­rer ik­ke all­tid på kraft­sat­se­ne. Men syke­plei­er­for­bun­dets le­der, Eli Gun­hild By, har tro­lig dek­ning for sine ord om en vars­let kri­se. For her trengs det åpen­bart noen po­li­tis­ke grep på både stat­lig og kom­mu­nalt nivå.

Her trengs det åpen­bart noen po­li­tis­ke grep på både stat­lig og kom­mu­nalt nivå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.