Rus­fri fest i Mi­sjons­kir­ken

Lister - - NYHETER -

Far­sund me­nig­het og Far­sund Mi­sjons­kir­ke går sam­men for å lage et al­ter­na­tiv for ung­dom på 16. mai.

Fes­ten hol­des i Mi­sjons­kir­ken.

– 16. mai-ar­ran­ge­men­tet er for deg som ik­ke har noe å gjø­re den­ne ons­dags­kvel­den og øns­ker en plass å va­ere og for deg som vel­ger bort russe­fes­ten. Vår fest blir i Mi­sjons­kir­ka. Alle er vel­kom­ne fra 8. klas­se og opp­over! Det be­tyr at også du som er over 20 og ik­ke har noe å gjø­re den­ne kvel­den kan også stik­ke inn­om, he­ter det på Face­bo­okar­ran­ge­men­tet for fes­ten.

Ar­ran­gø­re­ne lo­ver at mø­tet vil bli full­spek­ket med mye moro og inn­hold. Ut­over kvel­den kom­mer Kjelle­mann og hol­der en mini­kon­sert. Et lov­sangs­band fra Lyng­dal skal også spil­le.

– Gjen­nom hele kvel­den etter mø­tet vil det bli salg av grill­mat. Gril­lin­gen fore­går ute, mens et er selv­føl­ge­lig lov til å spi­se in­ne, skri­ver ar­ran­gø­re­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.