Kn­ivof­fer frem­de­les i koma

Lister - - NYHETER - Av Åse Astri Bak­ka

Det er Faed­re­lands­ven­nen som opp­ly­ser det­te man­dag.

Det var tors­dag 3. mai to per­soner ble fun­net hardt ska­det i Flekke­fjord, etter å ha blitt kniv­stuk­ket av en tred­je per­son.

Ope­ra­sjons­sen­tra­len i Ag­der po­liti­dis­trikt mot­tok mel­ding klok­ken 22.30 om at en per­son var fun­net al­vor­lig ska­det i Snert­ham­mer­vei­en, uten­for Flekke­fjord sen­trum. Da førs­te po­liti­pa­trul­je kom til ste­det, fant pa­trul­jen yt­ter­li­ge­re en per­son som var al­vor­lig ska­det.

Den ene per­sonen ble frak­tet til Stav­an­ger uni­ver­si­tets­syke­hus, mens den and­re ble sendt til Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus, Ul­le­vål. Iføl­ge po­li­ti­et er alle de tre in­volver­te fra Sy­ria.

Man­nen (35) som lig­ger på Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus ble lagt i kuns­tig koma, og iføl­ge Faed­re­lands­ven­nen lig­ger han frem­de­les i kuns­tig koma.

– Til­stan­den til man­nen som er inn­lagt i Oslo skal va­ere sta­bil, sier etter­forsk­nings­le­der Siv He­len Tveit i Ag­der po­liti­dis­trikt til avi­sen.

Det and­re som ble ska­det, en mann på 29 år, er ut­skre­vet fra syke­hu­set i Stav­an­ger. Han skal ha av­gitt for­kla­ring om hen­del­sen.

Man­nen som ble kniv­stuk­ket i Flekke­fjord hol­des frem­de­les i kuns­tig koma.

FOTO: TORREY ENOKSEN

Lens­mann As­bjørn Skå­land (til høy­re) og po­li­ti­et i ak­sjon etter hen­del­sen i Snert­ham­mer­vei­en i Flekke­fjord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.