Skar kja­eres­ten med kniv

22-åring må sone i ett år og åtte må­ne­der

Lister - - NYHETER - Av Svein Mor­ten Ha­vaas

22-årin­gen tru­et med å dre­pe og skar kja­eres­ten med kniv både i an­sik­tet og på krop­pen. Nå er han dømt.

Lis­ter tingrett har dømt gjer­nings­man­nen til ube­tin­get feng­sel i ett år og åtte må­ne­der. Han må også be­ta­le 120.000 kro­ner i opp­reis­nings­er­stat­ning og 15.000 kro­ner i er­stat­ning til det som nå er eks-kja­eres­ten. Straf­fen er i tråd med på­stan­den fra ak­tor, po­liti­ad­vo­kat Ole Martin Paul­sen.

Både til­tal­te og for­na­er­me­de er hjemme­hø­ren­de i Lis­ter­re­gio­nen, men i hver sin kom­mu­ne.

Ved so­ning av dom­men kom­mer en dag i fra­drag for ut­holdt va­re­tekts­ar­rest. Dom­men om­fat­ter også et ty­ve­ri av tre pils.

Knivangrep 1

Det var fre­dag 14. og natt til lør­dag 15. april i fjor at ugjer­nin­gen skjed­de. Til­tal­te, kja­eres­ten og hen­nes bror satt i de to sist­nevn­tes hjem og drakk. Til­tal­te drakk hjemme­la­get vin som han had­de fått av en kom­pis.

Bro­ren for­lot etter hvert hu­set og pa­ret ble sit­ten­de og snak­ke i stua. Uten for­var­sel ble han plut­se­lig ir­ri­tert og tok kve­ler­tak på kja­eres­ten. Etter hvert hav­net de på kjøk­ke­net der til­tal­te an­grep kvin­nen med to uli­ke kni­ver. Han kut­tet hen­ne både i hen­den og an­sik­tet sam­ti­dig som han fle­re gan­ger tru­et med at an skul­le dre­pe hen­ne for de­ret­ter å ta sitt eget liv. Han holdt også kni­ven mot kvin­nens hals.

Slo med brekk­jern

Etter hvert sprang kvin­nen ut av hu­set gjen­nom ho­ved­dør­en. Til­tal­te fulg­te etter og dyt­tet hen­ne hardt slik at hun falt for­over i bak­ken. Gjer­nings­man­nen tru­et de­ret­ter kvin­nen inn igjen i hu­set ved å hol­de en kniv mot ryg­gen hen­nes sam­ti­dig som han dyt­tet hen­ne mot en kjel­ler­inn­gang på bak­si­den av hu­set.

Til­tal­te ut­tal­te at han skul­le øde­leg­ge lå­se­ne på hu­sets yt­ter­dø­rer slik at in­gen kun­ne kom­me inn. Han fant et brekk­jern som han bruk­te til å slå mot lå­se­ne. Iføl­ge po­li­ti­ets åsteds­grans­ke­re var fire av fem lå­ser på yt­ter­dø­rer øde­lagt slik at de ik­ke lot seg åpne hver­ken fra inn­si­den el­ler ut­si­den.

Til­tal­te slo også kja­eres­ten to gan­ger hardt i ho­det med brekk­jer­net. Det­te har po­li­ti­et også Dna-be­vis på.

Knivangrep 2

Etter å ha va­ert i kjel­ler­eta­sjen ble kvin­nen dratt opp på kjøk­ke­net igjen. Der ble hun kut­tet med kniv i an­sik­tet og på bei­net. Kvin­nen har for­klart at det gjor­de vondt. Hun fryk­tet for li­vet – og var sik­ker på at hun kom til å dø.

Til­fel­dig­vis kom kvin­nens bror hjem igjen for å skif­te kla­er. Da så han søs­te­ren blo­dig gjen­nom et vin­du. Han tok seg inn i hu­set og klar­te sam­men med en kom­pis å uska­de­lig­gjø­re til­tal­te.

Kvin­nen sprang ut av hu­set og ned til en nabo.

Sto­re ska­der

Bil­der tatt av for­na­er­me­de kort tid etter hen­del­sen vi­ser om­fat­ten­de kutt­ska­der – blant an­net to dype kutt i an­sik­tet, samt kutt på hen­der og lår. Lege­at­tes­ten vi­ser at hun ble sydd med til sam­men 60 sting, hvor­av 15 sting i an­sik­tet og 18 på lå­ret. Kutt­ska­de­ne har gitt hen­ne skjem­men­de arr.

I til­legg til de fy­sis­ke ska­de­ne har også kvin­nen fått be­ty­de­lig psy­kis­ke pro­ble­mer og fy­sis­ke pla­ger som føl­ge av hen­del­sen.

Blod­prø­ve tatt av til­tal­te sam­me natt vis­te en pro­mil­le på 2,2. En sak­kyn­dig har i ret­ten for­klart at den unge man­nen er vel­dig far­lig un­der sterk be­ru­sel­se.

– Draps­for­søk

Ret­ten me­ner til­tal­tes hand­lin­ger had­de ka­rak­ter av mis­hand­ling.

– Det drei­er seg om en me­get al­vor­lig hen­del­se, gren­sen­de opp mot draps­for­søk, slår ret­tens le­der, so­ren­skri­ver Tor Tøn­nes­sen fast i dom­men.

Han had­de Ed­gar Chris­ten­sen og Mie Edel Ag­len med seg som si­vi­le med­dom­me­re i sa­ken.

Til­tal­tes for­sva­rer var ad­vo­kat Berit The­re­se Knud­sen.

FOTO: MONA WIKØREN

Kvin­nens kja­eres­te ska­det hen­ne om­fat­ten­de med kniv. Nå er han dømt til feng­sel i ett år og åtte må­ne­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.