Lov­brud­de­ne

Lister - - NYHETER -

Straffe­lo­ven § 274 førs­te ledd, jf. § 273: «For å ha grovt ska­det en an­nens kropp el­ler helse, gjort en an­nen fy­sisk mak­tes­løs el­ler frem­kalt be­visst­løs­het el­ler lik­nen­de til­stand hos en an­nen. Kropps­ska­den er grov for­di det sa­er­lig leg­ges vekt på at den har hatt til føl­ge uhel­bre­de­lig lyte el­ler ska­de, syk­dom el­ler ar­beids­udyk­tig­het av noen va­rig­het el­ler sterk smer­te, be­ty­de­lig ska­de el­ler død...»

Straffe­lo­ven § 254: «For ved in­ne­sper­ring, bort­fø­ring el­ler på an­nen måte retts­stri­dig å ha fra­tatt noen fri­he­ten».

Straffe­lo­ven § 263: «For i ord el­ler hand­ling å ha tru­et med straff­bar at­ferd un­der sli­ke om­sten­dig­he­ter at trus­se­len var eg­net til å frem­kal­le al­vor­lig frykt».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.