Kjør­te for fort uten fø­rer­kort

Lister - - NYHETER -

43-årin­gen fra Søg­ne ble tatt i å kjø­re i 76 km/t i 60-so­nen på E39 i Lyng­dal – for sjet­te gang uten gyl­dig fø­rer­kort. Nå er han dømt.

Kris­tian­sand tingrett har dømt Søg­ne-man­nen tilå sone 24 da­ger i feng­sel. Han er også idømt tap av fø­rer­ret­ten for en til­leggs­pe­rio­de på seks må­ne­der. Det kom­mer i til­legg til 24 må­ne­ders tap av den­ne ret­ten som han ble idømt i de­sem­ber 2016.

Straf­fen er som fore­slått av på­tale­myn­dig­he­ten.

I ret­ten avga sik­te­de en ufor­be­hol­den til­stå­el­se. Sa­ken ble av­gjort som så­kalt til­stå­el­ses­dom. Uten til­stå­el­sen vil­le straf­fen va­ert 27 da­gers feng­sel.

Det vi­ses ved straffe­ut­må­lin­gen til at 43-årin­gen er dømt tre gan­ger tidligere – blant an­net for kjø­ring i på­vir­ket til­stand og uten gyl­dig fø­rer­kort. Den­ne sa­ken er hans sjet­te til­fel­le av kjø­ring uten gyl­dig fø­rer­kort. Hoved­re­ge­len er da at det skal rea­ge­res med ube­tin­get feng­sel.

Dom­mer i sa­ken var ting­retts­dom­mer Elin Moseid­jord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.