Slik blir 17. mai-va­e­ret

Lister - - NYHETER - Av Siw Eline Hol­men

Det gjel­der å nyte god­va­e­ret mens vi har det. 17. mai blir va­e­ret gans­ke an­ner­le­des.

De sis­te par da­ge­ne har va­ert pre­get av strå­len­de sol­skinn og høye tem­pe­ra­tu­rer.

På Lom­se­san­den traff vi man­dag fire gut­ter som spil­ler strand­ten­nis og ko­ser seg i sola. Det er uvan­lig lite vind den­ne for­mid­da­gen, noe gutte­gjen­gen er godt for­nøy­de med.

––Vi kan rett og slett ik­ke kla­ge. Va­e­ret er tipp topp, sier Sond­re Ja­cob­sen, Ole Mor­ten Nes­heim, Leif Erik Andreassen og Mads Ben­ja­min El­le.

De fire har enda ik­ke hatt årets førs­te bad ute, men hop­per i det for avi­sens skyld.

God­va­e­ret vil vare en li­ten stund til, skal vi tro pro­gno­se­ne, men noen sol­fylt og varm na­sjo­nal­dag blir det ik­ke.

– Ons­dag vil vin­den øke litt i nord­vest­lig ret­ning, og ut­over da­gen vil det kun­ne kom­me opp i en li­ten ku­ling. Det er mu­lig­het for regn­by­ger og tem­pe­ra­tu­ren vil syn­ke, sier vakt­ha­ven­de me­teoro­log ved Me­teoro­lo­gisk In­sti­tutt, Eld­bjørg Mox­nes.

Det er ons­dags­va­e­ret som set­ter stan­dar­den for na­sjo­nal­da­gen, for­kla­rer me­teoro­lo­gen.

– På 17. mai får vi i ut­gangs­punk­tet en sky­et va­er­type, med mu­lig­het for litt regn. Det har va­ert litt uklart hvor mye ned­bør det blir, men tem­pe­ra­tu­ren vil syn­ke til rundt 13 gra­der, sier Mox­nes, og leg­ger til at det uan­sett kan va­ere lurt å ha med pa­ra­ply i ves­ka.

– Det gjel­der å føl­ge med på pro­gno­se­ne, av­run­der me­teoro­lo­gen.

Leif Erik Andreassen (f.v.), Mads Ben­ja­min El­le, Sond­re Ja­cob­sen og Ole Mor­ten Nes­heim spil­te strand­ten­nis i sola.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.