Får en mil­lion i til­skudd

Lister - - NYHETER -

Mel­in­da Kvin­laug og Nor­ges Multi­kul­tu­rel­le Sen­ter i Kvi­nes­dal har fått en mil­lion kro­ner i til­skudd fra In­no­va­sjon Nor­ge.

Pen­ge­ne skal bru­kes til å ut­vik­le et di­gi­talt la­e­rings­verk­tøy for in­te­gre­ring av flykt­nin­ger.

– Pen­ge­ne kom­mer selv­sagt godt med, men det er også vik­tig å få en an­er­kjen­nel­se fra In­no­va­sjon Nor­ge av pro­sjek­tet, sier Mel­in­da Kvin­laug til fvn.no.

Hun star­tet sel­ska­pet i 2014 etter å ha job­bet i ti år ved flykt­ning­mot­tak. Nor­ges Multi­kul­tur­eel­le Sen­ter dri­ver med alt fra tol­ke­tje­nes­te til kurs og an­nen opp­la­e­ring i in­te­gre­rings­ar­beid

La­e­rings­verk­tøy­et skal hjel­pe ny­an­kom­ne til Nor­ge å til­eg­ne seg in­for­ma­sjon om det nors­ke sam­fun­net og kul­tu­ren vår. Sel­ska­pet har inn­gått et sam­ar­beid med over 80 per­soner fra 39 na­sjo­na­li­te­ter som be­hers­ker 45 språk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.