Fjord Ser­vice til semi­fi­na­len

Lister - - NYHETER - Av Åse Astri Bak­ka

Det sier dag­lig le­der Chris­ti­ane Ska­ge i Lis­ter Ny­ska­ping AS på Lis­ter Ny­ska­pings egen hjemme­side.

Fjord Ser­vice Flekke­fjord AS sitt fo­kus­om­rå­de er pro­duk­sjon av mat, ener­gi og and­re rå­va­rer knyt­tet til sjø og vann. For det­te ar­bei­det er sel­ska­pet nå valgt ut som én av fem semi­fi­na­lis­ter i kon­kur­ran­sen om å vin­ne Siva­pri­sen 2018. Alt i alt var 22 be­drif­ter no­mi­nert.

–Be­drif­ten og dens dat­ter­sel­ska­per er sen­tra­le for den po­si­ti­ve ut­vik­lin­gen vi ser in­nen ma­ri­ne na­e­rin­ger. Dat­ter­sel­ska­pet Norsk opp­dretts­ser­vice AS vant Fis­keri­di­rek­to­ra­tets miljø­pris i 2015 og ble na­sjo­nal ga­sel­le­vin­ner i 2016, så det for­und­rer meg ik­ke om Fjord Ser­vice vin­ner Si­va-pri­sen 2018. Det had­de i alle fall va­ert vel for­tjent! me­ner Ska­ge.

–For­må­let med Siva­pri­sen er å løf­te fram et mil­jø som over tid har va­ert grøn­ne­re, smar­te­re, mer ny­ska­pen­de og har skapt en kul­tur for sam­hand­ling og kunn­skaps­de­ling mel­lom bran­sjer, på tvers av geo­gra­fi og tanke­sett, he­ter det på Sel­ska­pet for in­du­stri­vekst (SI­VA) sin hjemme­side.

Si­va-pri­sen 2018 vil gå til en be­drift som er god på sam­hand­ling og kunn­skaps­de­ling mel­lom bran­sjer, på tvers av geo­gra­fi og tanke­sett. Pri­sen er på 300.000 kro­ner.

– Gründer­ån­den som Fjord Ser­vice re­pre­sen­te­rer har na­sjo­nal klas­se og er en stor in­spi­ra­sjon for hele ny­ska­pings­mil­jø­et i re­gio­nen.

FOTO: ARNFINN TVEIT

Fjord Ser­vice Flekke­fjord AS er én av fem semi­fi­na­lis­ter til å vin­ne Si­va-pri­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.