Fei­ret opp­ryd­din­gen

Stats­sek­reta­eren be­røm­mer spleise­la­get for Lunde­vå­gen

Lister - - NYHETER - Av Siw Eline Hol­men

Stats­sek­reta­er At­le Ha­mar (V) i Kli­ma- og miljø­de­par­te­men­tet be­røm­mer spleise­la­get som har stått for opp­ryd­din­gen av for­uren­set sjø­bunn i Lunde­vå­gen.

Stats­rå­den var tirs­dag for­mid­dag til ste­de i Far­sund for å va­ere med på å mar­ke­re ar­bei­dets slutt.

– Det er vel­dig kjekt å kun­ne del­ta på en slik mar­ke­ring, og kun­ne tak­ke for en godt ut­ført rydde­jobb, sier Ha­mar til Lis­ter.

Prio­ri­tert om­rå­de

Han for­kla­rer at Far­sund er et av 17 prio­ri­ter­te om­rå­der i den na­sjo­na­le hand­lings­pla­nen for opp­ryd­ding i for­uren­set sjø­bunn, der til­sva­ren­de opp­ryd­dings­til­tak and­re ste­der i lan­det er i va­rie­ren­de grad av fer­dig­stil­lel­se.

–Hva er det som be­stem­mer prio­ri­te­rings­rekke­føl­gen?

–Det er meng­den for­urens­ning. Det er man­ge sjø- og havne­om­rå­der langs kys­ten som har be­ty­de­lig for­urens­ning lig­gen­de på bun­nen, og Far­sund er et av om­rå­de­ne med størst prio­ri­te­ring, blant an­net på grunn av naer­het til be­byg­gel­se og bru­ken av om­rå­det til fri­lufts­liv og fri­tid, sier Ha­mar.

Som føl­ge av av­ren­ning og ut­slipp fra in­du­s­tri­om­rå­der og be­byg­gel­se var sjø­bun­nen rundt Far­sund som kjent sterkt for­uren­set, først og fremst med miljø­gif­te­ne PCB og PAH. Far­sund kom­mu­ne har tidligere dek­ket til for­uren­set sjø­bunn på Eng­øy nord og sør. I 2012 gjen­nom­før­te kom­mu­nen også mud­ring og til­dek­king ved Nau­dod­den små­båt­havn.

Stør­re sam­ar­beid

Den se­nes­te opp­ryd­din­gen i Lunde­vå­gen er et ledd i Lis­ter­pro­sjek­tet Rene Lis­ter­fjor­der som har på­gått over fle­re år og som er et sam­ar­beids­pro­sjekt mel­lom Flekke­fjord, Kvi­nes­dal og Far­sund kom­mu­ne, Fyl­kes­man­nen i Vest-ag­der og Kli­ma- og for­uren­sings­di­rek­to­ra­tet (KLIF). Pro­sjek­tet job­ber både med kart­leg­ging og opp­ryd­ding i for­uren­set sjø­bunn i Lis­ter­re­gio­nen.

Den to­ta­le pris­lap­pen for opp­ryd­din­gen ble til slutt på na­er­me­re 22 mil­lio­ner kro­ner. Av det­te er det opp­ryd­din­gen i Lunde­vå­gen som har kos­tet de­si­dert mest med sine 17,6 mil­lio­ner. Pro­sjek­tet er del­vis stat­lig fi­nan­siert, der Miljø­di­rek­to­ra­tet har be­vil­get to­talt 12 mil­lio­ner, mens den res­te­ren­de kost­na­den er dek­ket av Far­sund kom­mu­ne og Al­coa Lis­ta. Til­sva­ren­de ar­bei­der er plan­lagt gjen­nom­ført i sjø­om­rå­de­ne rundt Flekke­fjord i 2018 og 2019.

– Fø­les vel­dig godt

Pro­sjekt­le­der i Rene Lis­ter­fjor­der, Terje Aamot, var sva­ert for­nøyd med at hav­bun­nen nå er ren igjen.

– Det fø­les vel­dig godt, og jeg er glad for at vi har fått det til, til tross for noen ut­ford­rin­ger. Vi har lagt ut mi­ne­ralsk mas­se og mud­ret 192.000 kvad­rat­me­ter hav­bunn, for­tel­ler Aamot.

– Hvil­ke ut­ford­rin­ger er det snakk om?

– Det har va­ert sto­re ut­gif­ter til­knyt­tet pro­sjek­tet, men nå har vi fått til det­te spleise­la­get med sta­ten og Al­coa. Det sam­ar­bei­det har hatt alt å si, el­lers kun­ne vi ri­si­kert en evig dis­ku­sjon om fi­nan­sie­ring, for­tel­ler Aamot, som be­røm­mer Al­coas inn­sats i pro­sjek­tet. Han på­pe­ker av­slut­nings­vis at for­urens­ning av prin­sipp skal ryd­des opp av den som for­uren­set i ut­gangs­punk­tet, slik det står i for­urens­nings­lo­ven, men det­te er ik­ke all­tid like lett å for­hol­de seg til når det er snakk om his­to­ris­ke ut­slipp.

Far­sund er et av om­rå­de­ne med størst prio­ri­te­ring, blant an­net på grunn av naer­het til be­byg­gel­se og bru­ken av om­rå­det til fri­lufts­liv og fri­tid. AT­LE HA­MAR

Stats­sek­reta­er i Kli­ma- og miljø­de­par­te­men­tet At­le Ha­mar (V) be­røm­mer spleise­la­get som har ryd­det i Lunde­vå­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.