Nor­man til hage­fest for na­e­rings­liv

Lister - - NYHETER - Av Torrey Enoksen

Tidligere ar­beids- og ad­mi­ni­stra­sjons­mi­nis­ter Vic­tor Nor­man blir ho­ved­trekk­plas­ter un­der Lis­ters sto­re hage­fest.

Re­pre­sen­tan­ter fra na­e­rings­li­vet, po­li­ti­ke­re og den ad­mi­ni­stra­ti­ve le­del­sen i kom­mu­ne­ne i Lis­ter re­gio­nen er 19. juni in­vi­tert til Lis­ter sto­re hage­fest.

Det er sjet­te året på rad In­no­va­sjon Kvi­nes­dal og Bøl­gen & Moi ho­tell Ut­sik­ten inviterer na­e­rings­li­vet og sam­funns­top­per i fra de seks kom­mu­ne­ne i Lis­ter til et slikt treff.

Bak det­te ar­ran­ge­men­tet står også Lis­ter Ny­ska­ping, Far­sund 365, Flekke­fjord og om­egn in­du­stri­for­ening, Flekke­fjord kom­mu­ne, Vekst i Lyng­dal, Ha­ege­bo­stad kom­mu­ne og Sir­dal kom­mu­ne.

Vic­tor Nor­man var pro­fes­sor ved Nor­ges Han­dels­høy­sko­le i Ber­gen mel­lom 1975 og 2015.

Spørs­må­let Nor­man skal for­sø­ke å sva­re på, er om etab­le­ring av en ny fire­felts mo­tor­vei vil føre til økt ak­ti­vi­tet i na­e­rings- og sam­funns­li­vet i Lis­ter re­gio­nen. Tit­te­len på fore­dra­get han skal hol­de he­ter «Ny E39 –på full fart gjen­nom Lis­ter?».

Nor­man var mi­nis­ter i den and­re Bon­de­vik-re­gje­rin­gen, og var mi­nis­te­ren som sør­get for de­re­gu­le­ring av luft­far­ten her til lands. Det re­sul­ter­te i et bre­de­re til­bud og at pri­sen på fly­rei­ser ble re­du­sert.

De se­ne­re åre­ne har han holdt fore­drag om glo­ba­li­se­ring og år­sa­ke­ne til Brexit og Trumps tri­umf.

FOTO: HEL­GE SKODVIN

Tidligere stats­råd Vic­tor Nor­man blir ho­ved­ta­ler un­der Lis­ter sto­re hage­fest 19. juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.