Ny sko­le

Lister - - MENINGER - Wen­che Eber­s­ten

Skal vi vir­ke­lig få det­te plas­sert i by­bil­det vårt? Ik­ke bygg høy­ere enn ek­sis­te­ren­de tak­høy­de. For­leng ut­byg­gin­gen med gam­le Far­sund Avis-byg­ge­ne. Be­hold trap­pa Strand­ga­ten - «Mei­e­ri­gata» og bygg en glass­bro-for­bin­del­se mel­lom byg­ge­ne. Me­ner jeg har sett re­por­ta­sjer i media på fan­tasi­ful­le nye sko­ler.

Pla­nen på Far­øy er jo tra­gis­ke. Har in­gen an­nen in­ter­es­se der enn at det ik­ke skul­le va­ere øns­ke­lig med en yt­ter­li­ge­re for­rin­gel­se av by­bil­det vårt. Vet at vi ik­ke kan leve i et mu­se­um, men noe nenn­som­het må en kun­ne for­ven­te. Må alt se ut som ko­pi­er av sjø­buer? Og IK­KE en stein til i havne­bas­sen­get vårt.

FOTO: RAM­BØLL

– Må alt se ut som ko­pi­er av sjø­buer? spør le­ser­skri­ben­ten. Hun er kri­tisk til ut­for­min­gen av nytt skole­bygg for Ei­lert Sundt vi­dere­gå­en­de sko­le i Far­sund sen­trum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.