Ut av skam­men

Lister - - MENINGER - Ca­thri­ne Th. Paul­sen, re­dak­tør i Psy­kisk helse To­ve Gun­der­sen, ge­ne­ral­sek­reta­er i Rå­det for psy­kisk helse

«Det er vel­dig be­fri­en­de å tør­re å snak­ke om det. Det fø­les som en form for opp­reis­ning», sier en ung kvin­ne som har brukt år på å kom­me seg etter over­grep i ung­dom­men, med og uten pro­fe­sjo­nell hjelp, og som er in­ter­vju­et i sis­te nr av Psy­kisk helse.

Let­te­re psy­kis­ke li­del­ser er stue­rent for ti­den, selv i de mest til­knep­pe­de mil­jø­er. I dag fin­ner du angst, de­pre­sjon, bi­po­lar li­del­se, kan­skje til og med psy­ko­ser, i tv, avi­ser, ra­dio, podkast, krim­se­ri­er og ro­ma­ner.

Det be­tyr li­ke­vel ik­ke at det er lett å snak­ke om alt. For ek­sem­pel over­grep man er ut­satt for, og sen­virk­nin­ge­ne av dem er det fort­satt enk­le­re å hol­de tett om. Én ting er at det er vans­ke­lig å snak­ke om for­hold man ik­ke har kon­troll over. En an­nen at kan­skje om­gi­vel­se­ne ik­ke er klar for å ta inn kom­pli­ser­te og smerte­ful­le hen­del­ser hel­ler. Att­på­til kom­mer skam­men. Som vi vet er den ofte på­ført, det er gjer­ne feil per­son som skam­mer seg. Man skam­mer seg over å ha va­ert ut­satt for over­grep, selv om man vet at man ik­ke kun­ne ha gjort noe an­ner­le­des.

Skam og taus­het fav­ner vidt. Et an­net om­rå­de er rus­li­del­ser. Ik­ke man­ge vil el­ler or­ker å snak­ke om pro­ble­mer med al­ko­hol el­ler nar­ko­ti­ka. En merke­lapp som rus­av­hen­gig er så kraf­tig at år­sa­ken na­er­mest ald­ri kom­mer opp til over­fla­ten, til tross for at mel­lom 10 og 20 pro­sent av be­folk­nin­gen får en rus­li­del­se i lø­pet av li­vet. Ik­ke minst der­for er det be­und­rings­ver­dig når noen for­tel­ler hvor­dan det er mens man står midt i det. Man­ge får hjelp av mu­sikk, sa­er­lig til­rette­lag­te mu­sikk­til­bud, som ik­ke kre­ver av­rus­ning el­ler and­re kva­li­fi­ka­sjo­ner for del­ta­gel­se. «Rus­be­ho­vet av­tar med mu­sikk og mu­sik­ken gir en me­ning med hver­da­gen», for­tel­ler et band­med­lem i en mu­sikk­te­ra­pi­grup­pe.

Den unge kvin­nen som har kom­met seg etter over­grep, fant også til­flukt i mu­sikk. «Jeg mang­let språk for hvor­dan jeg had­de det, og da ble mu­sik­ken mitt språk. Mu­sik­ken ble en vei inn til mine trau­mer», for­tel­ler hun.

I dag om­rin­ges vi av krav om per­fek­sjon på alle felt. Det gjør det mer skam­fullt å mis­lyk­kes. Kan­skje vi kan la­ere noe av dem som for­tel­ler om skam og åpen­het og me­ning. Me­nin­gen med en gi­tar og et pia­no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.