Fritt skole­valg er en elev­ret­tig­het

Lister - - MENINGER - Mat­hil­de Ty­bring-gjed­de, Stor­tings­re­pre­sen­tant Høy­re, Ut­dan­nings- og forsk­nings­ko­mi­te­en

Høy­re er ga­ran­tis­ten for fritt skole­valg. Det er ele­ven, og ik­ke po­li­ti­ker­ne, som vet best hvil­ken sko­le ele­ven vil gå på.

Valg­fri­het er et mål i seg selv. Fritt skole­valg er den bes­te løs­nin­gen vi har for å sik­re at en elev som vil gå bygg- og an­legg, idrett, el­ler real­fag, får fri­he­ten til å vel­ge det­te selv uav­hen­gig av bakgrunn og for­eld­re­nes post­num­mer. Må­let til Høy­re er en sko­le som ut­jev­ner so­sia­le for­skjel­ler, der man ik­ke be­gren­ses av hvor man­ge bøker for­eld­re­ne har i bok­hyl­la hjem­me. Da må vi sik­re gode sko­ler som gir til­pas­set opp­la­e­ring til hver elev. Men vi må også sik­re at ele­ver får mu­lig­het til å vel­ge seg bort fra na­er­mil­jø­et sitt der­som de øns­ker det.

Det fin­nes uli­ke grun­ner til at ele­ven vel­ger seg en an­nen sko­le enn den na­er­mes­te. Det kan va­ere øns­ke om å gå på en spe­si­ell lin­je, men det kan også va­ere be­hov for å flyt­te bort fra de du har gått tre år på ung­doms­sko­le med. Det bør va­ere en ret­tig­het ele­ve­ne har.

Po­li­ti­ke­re kan all­tid fin­ne 150 uli­ke ar­gu­men­ter for hvor­for inn­byg­ger­ne ik­ke skal få vel­ge selv, men det er ik­ke inn­byg­ger­ne som skal til­pas­se seg sys­te­met. Sann­he­ten er at det enes­te ele­ve­ne selv kan på­vir­ke gjen­nom skole­lø­pet sitt er egen­inn­sats. Med mind­re for­eld­re­ne dine har råd til å flyt­te, får du ik­ke gjort noe med post­num­me­ret ditt. Ka­rak­te­re­ne har man imid­ler­tid en viss råde­rett over selv.

Fritt skole­valg er ik­ke en per­fekt inn­taks­ord­ning, men det er den mest rett­fer­di­ge vi har. Der­for har re­gje­rin­gen sagt at vi skal inn­føre fritt skole­valg i alle fyl­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.