4.000

Lister - - KULTUR -

kro­ne rer un­der­skudd s ga­ran­ti­ens om sty­ret i Lyng­dal kul­tur­sen­ter K F har gått en­stem­mig inn for til Lyng­dal Nms-for­ening. Ga­ran­ti­en gis i for­bin­del­se med fore­stil­lin­gen «Sild og sa­lig­het» som ny­lig ble holdt i Lyng­dal kirke­sen­ter.

Fore­stil­lin­ge­ne ren si­tua­sjons­be­skri­vel­se fra stif­tel­ses­året til NMS i 1842. Den har til­knyt­ning til Lyng­dal da en av ho­ved­per­sone­ne, To­bias Finckel­sen Ud­land, kom fra Lyng­dal. I til­legg er både Gus­ta­va og Gab­ri­el Kiel­land kil­der til fore­stil­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.