Støt­ter krigs minne­mar­ke­ring

Lister - - KULTUR -

10.000 kro­ner får Lyng­dal Histo­rie­lag i støt­te fra Lyng­dal kul­tur­sen­ter KF. Pen­ge­ne, som hen­tes fra Olsok­spil­let kul­tur­fond, skal bru­kes til gjen­nom­fø­ring av en 75-års krigs minne­mar­ke­ring for F. Aa­ros på Rud­jord­heia, som etter pla­nen skal ar­ran­ge­res 12. au­gust. Det­te er et fel­les­ar­ran­ge­ment der Lyng­dal, Far­sund og Søg­ne kom­mu­ne er ar­ran­gø­rer, i sam­ar­beid med his­to­rie­la­ge­ne i Lyng­dal og Aud­ne­dal.

Ved­ta­ket om støt­ten var en­stem­mig i kul­tur­sen­te­rets sty­re - og i tråd med kul­tur­sje­fens inn­stil­ling. Iføl­ge saks­ut­red­nin­gen skal det gjen­nom­fø­res et his­to­risk spill ved Au­stad tea­ter, frem­fø­res mu­sikk ved Søg­ne Mes­sin­g­en­sem­ble, samt gis ut et trykt hef­te om Aa­ros og Rud­jords­heia.

Pro­sjek­tet har til nå fått inn­vil­get støt­te fra Søg­ne kom­mu­ne, samt Søg­ne og Greip­stad spare­bank. Det er også søkt Far­sund kom­mu­ne om støt­te.

To­tal­bud­sjett for ar­ran­ge­men­tet er på 75.000 kro­ner. Det bud­sjet­te­res med å gå i null.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.