Even­tyr­lig western-ko­me­die

I juni har den ko­mis­ke even­tyr-western­en «Vann over ild» Nor­ges­pre­miere.

Lister - - KULTUR - Av Ma­le­ne Sø­ren­sen Lund­berg

Fil­men ble spilt inn på Kna­ben i Kvi­nes­dal som­mer­en 2016, hvor fle­re lo­ka­le per­soner fra hele re­gio­nen del­tar som sta­tis­ter.

FIL­MEN «Vann over ild» har Nor­ges­pre­miere den 8. juni. Den tar for seg te­ma­tikk som kor­rup­sjon, grå­dig­het, be­va­ep­ning - og hvor­dan makt­syke men­nes­ker alt­for ofte får det som de vil. Det er film­ska­pe­rens egne tan­ker om at ver­den er styrt av psy­ko­pa­ter som er det gjen­nom­gå­en­de ho­ved­te­ma­et.

Hand­lin­gen ut­spil­ler seg i en li­ten, øde ør­ken­by hvor ut­vik­lin­gen har stop­pet opp et­ter­som alle er blitt vel­stå­en­de fra den om­kring­lig­gen­de gru­ven. In­gen tren­ger el­ler øns­ker å job­be len­ger. Men en dag rir en frem­med inn i byen og får ting i be­ve­gel­se igjen ved å set­te inn­byg­ger­ne opp mot hver­and­re. Det skal bli star­ten på by­ens un­der­gang, som vil føre til kun én vin­ner.

IFØL­GE KINOSJEF Jan Schou er ik­ke det­te førs­te gang en film er spilt inn på Kna­ben.

– I 1958 ble barne­fil­men «Sal­ve Saue­gje­ter» inn­spilt der oppe. Fil­men er ba­sert på et ma­nus av Kvi­nes­dals sto­re for­fat­ter Sig­bjørn Hølme­bakk (1922 1981) og ble re­gis­sert av Eric He­ed. Fil­men had­de pre­miere 21. au­gust 1958, opp­ly­ser han til Kvi­nes­dal24.

I an­led­ning «Vann over ild», er det rig­get til fest­pre­miere for in­vi­ter­te gjes­ter med skue­spil­le­re og pro­du­sen­ter på Kvi­nes­dal kino den 7. juni. I til­legg blir det en spe­si­ell fore­stil­ling på Kna­ben Ka­pell lør­dag 9. juni, iføl­ge Schou, et­ter­som fil­men er spilt inn der og man­ge av sta­tis­te­ne som er med i fil­men har til­knyt­ning til ste­det.

– Det­te blir førs­te gang på man­ge år vi har kino på Kna­ben. Kna­ben Gru­vor had­de kino­drift med film­vis­ning på Gru­be­hei­men en til to gan­ger ukent­lig fra 1931 og fram til 1973. Beg­ge kino­ma­ski­ne­ne som stod der oppe er tatt vare på og er i dag kom­mu­nens ei­en­dom. Den elds­te er ut­stilt på Kna­ben Gruve­mu­se­um og den ny­es­te står ut­stilt i Kvi­nes­dal Kul­tur­hus, for­tel­ler kino­sje­fen.

FOTO: EI­RIK EVJEN

I juni har «Vann over ild» pre­miere nasjonalt. Her spil­ler Ole Chris­tof­fer Ert­vaag og Cato Skim­ten Sto­ren­gen, som blant an­net ble spilt inn på Kna­ben.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.