Kom­mer hjem til fes­ti­va­len

Lister - - KULTUR - Av Svein Mor­ten Ha­vaas

– Vi er utro­lig gla­de for å få 22 år gam­le Thale Log Ska­ge til­ba­ke på en sce­ne un­der Fjell­par­ku­ka! Tidligere kon­ser­ter i byen med den­ne flekke­fjord­s­mu­si­ke­ren har va­ert berg­ta­ken­de, med sti­gen­de gåse­hudskur­ve for hver enes­te gang. Det er ik­ke så rart når man har spilt mu­sikk si­den ni­års­al­de­ren, skri­ver PR-, pres­se- og pla­ka­tan­svar­lig i Fjell­park­fes­ti­va­len, Erik Johan Ege­nes i en presse­mel­ding.

Han me­ner Log Ska­ges ut­fors­ken­de pop er på den nye Epen «In­tro» spilt bed­re enn noen­sin­ne, med norsk­språk­li­ge teks­ter om li­vet, fel­les­skap og hold­ning.

– Vi får her pre­sen­tert et re­ne­re po­p­ut­trykk, selv om Tha­les stem­me fort­satt le­ker med ele­men­ter fra jazz­ryt­mikk og rock­ens rå, ut­age­ren­de fram­to­ning, ut­ta­ler Ege­nes.

Thale Log Ska­ge stu­de­rer for ti­den på lin­ja for låt­skri­ving og pro­duk­sjon ved Wes­ter­dals, og var en av kun 17 som kom inn på det­te stu­di­et. Det er på sko­lens eget stu­dio at Epen «In­tro» ble spilt inn - med pap­pa Arne Ska­ge jr. som pro­du­sent.

– Det er all grunn til å tro at det vil kom­mer mer gull der­fra fram­over. Kom på Fiske­bryg­ga og få en le­ven­de fram­fø­rel­se av låt­ma­te­ria­let på «In­tro» – og for en for­smak på kom­men­de stor­het, ly­der opp­ford­rin­gen fra fes­ti­val­le­del­sens Pr-an­svar­li­ge.

Hun er kan­skje Flekke­fjords kom­men­de pop­stjer­ne. Til som­mer­en kom­mer Thale Log Ska­ge hjem for å spil­le i Fjell­par­ken.

FOTO: PRESSEBILDE

Klar for Fjell­park­fes­ti­va­len og Fiske­bryg­ga i hjem­byen Flekke­fjord: Thale Log Ska­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.