Man­fred Mann­vo­ka­list til mini­fes­ti­val

Lister - - KULTUR - Av Svein Mor­ten Ha­vaas

Det er ute­ste­det Bryg­ger­hu­set som ar­ran­ge­rer mini­fes­ti­va­len ute i Elve­ve­gen i Kvi­nes­dal den­ne hel­gen.

– Stort telt blir satt opp og mas­se gode ar­tis­ter en­trer sce­nen både fre­dag og lør­dag. Lør­dags­ar­ran­ge­men­tet har va­ert ut­solgt i leng­re tid, men det er enda noen le­di­ge plas­ser på fre­da­gen, opp­ly­ser book­ing­an­svar­lig Ola M. Stokkeland ved Bryg­ger­hu­set.

CHRIS THOMP­SON, som alt­så var vo­ka­list og front­fi­gur i et av ver­dens størs­te band på 1970-tal­let, Man­fred Mann’s Earth Band, er alt­så klar for lør­da­gens kon­sert. Med seg på sce­nen har han Mads Erik­sen Band. På re­per­toa­ret står selv­føl­ge­lig en rek­ke Man­fred Mann-klas­si­ke­re. Su­per­hits som «Davy’s On The Road Again», «Mighty Quinn», «For You», «Ques­tions», «Blin­ded By The Light» og «Spi­ri­ts in the Night» er lå­ter som nes­ten dag­lig er å høre på nors­ke ra­dio­ka­na­ler. De to sist­nevn­te er skre­vet av Bruce Spring­steen, men er like kjent med Thomp­sons vo­kal.

– Chris Thomp­son var man­nen som ga stem­me til dis­se hit­se­ne, ut­ta­ler Stokkeland, som gle­der seg til å se og høre 70-talls­hel­ten i Kvi­nes­dal lør­dag.

Mads Erik­sen Band be­står av Mads Erik­sen, Zsolt Mesza­ros, Frank Hov­land og Gun­nar Bjel­land.

KING ROMEO star­ter opp fes­ti­va­len. Ban­det be­står av gode lo­ka­le ar­tis­ter som Tor Vi­dar Renne­straum, Lars Frø­s­land, Da­ni­el Hin­de­ra­ker og Er­ling Gun­der­sen. Det­te blir førs­te gang de spil­ler i Kvi­nes­dal.

Fre­dag blir det også gjen­for­ening med det ban­det Hel­tan.

– Det­te blir de­res førs­te kon­sert si­den midt­en av 1990-tal­let. Her tref­fer vi igjen Øy­vind Øye, Kjell Arne Aamodt, Tom

Arne Vis­land, Odd­var Sø­ren­sen, Svein Åge Ler­vik, Kjell-are Hei­land, Ge­ry Lis­ter, Hen­ning Sir­nes og Chris­tan Sun­de. Hel­tan spil­ler også på lør­dag, opp­ly­ser Stokkeland.

Power­ri­de er et tri­bute­band fra Kris­tian­sand som har va­ert etter­spurt i Kvi­nes­dal. Fre­dag står de på sce­nen. Ban­det be­står av Erik Bjor­vand, Ha­rald Bor­gen, Jar­le Hen­rik­sen, Bengt Or­stad og An­ders El­le.

KRISSY MATTHEWS Band fra Eng­land kom­mer til­ba­ke til Kvi­nes­dal for fjer­de gang for å spil­le på Bryg­ger­hus­fes­ti­va­len.

– Grup­pa tri­ves godt i Kvi­nes­dal og pub­li­kum har vir­ke­lig noe å gle­de seg til. Krissy Matt­hwes er en av de bes­te gi­ta­ris­te­ne på den­ne si­den av Mis­sis­sip­pi, me­ner Ola M. Stokkeland.

For­uten Matthews selv, be­står Krissy Matthews Band av Kev Hick­man og Keith Matthews.

Krissy Matthews Band spil­ler beg­ge kvel­der. HEATSEEKERS er kan­skje et av Nor­ges bes­te AC/DC tri­bute­band. Og de er fra Kvi­nes­dal. – Det er ik­ke ofte de spil­ler i hjem­byg­da, så der­for eks­tra gle­de­lig at de vil av­slut­te fre­dags­kvel­den, kom­men­te­rer Ola M. Stokkeland.

Heat­se­kers be­står av Roy Ege­land, Kel­ly Aamodt, Kjell Skaa­land, Knik­sen og Sig­vard Pau­na.

Den lo­ka­le trio­en Tor Ar­ve, Han André og Han tred­je star­ter opp lør­da­gens fes­ti­val.

– Tor Ar­ve Bar­øy og André Ned­land har va­ert med på alle Bryg­ger­hus­fes­te­ne og det er uten­ke­lig å ha en fes­ti­val uten dem. Den­ne gang får de med seg Tom Arne Vis­land som han tred­je, sier Stokkeland.

Lør­dag spil­ler også Geir Å Di - Ro­ga­lands svar på ons­dags­ban­det.

– De har spilt en gang tidligere på Bryg­ger­hu­set. Re­spon­sen var da: Få de til­ba­ke, sier Stokkeland.

Geir Å Di be­står av Geir Kn­ut­sen, Bent Roalds­øy, Las­se Pedersen, An­ne To­rill Sten­berg og Mor­ten Chris­ten­sen.

Vo­ka­list og front­fi­gur i le­gen­da­ris­ke Man­fred Mann’s Earth Band, Chris Thomp­son, er head­li­ner på Bryg­ger­hus­fes­ti­va­len i Kvi­nes­dal fre­dag 18. og lør­dag 19. mai. Lør­dags­ar­ran­ge­men­tet har va­ert ut­solgt i leng­re tid, men det er enda noen le­di­ge plas­ser på fre­da­gen. OLA M. STOKKELAND

FOTO: PRESSEBILDE

Klar for Bryg­ger­hus­fes­ti­va­len både fre­dag 18. og lør­dag 19. mai: Krissy Matthews Band.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.