Ja til mu­sikk i sen­trum

Lister - - KULTUR - Av Svein Mor­ten Ha­vaas

De to skjenke­ste­de­ne har søkt om å få dis­po­ne­re den nye pa­vil­jon­gen i Lyng­dal sen­trum og om­rå­det rundt den­ne de fire fre­da­ge­ne i juli. Det har de nå fått til­la­tel­se til. Der­med blir det «som­mer i sen­trum» med le­ven­de mu­sikk fra sce­nen fre­da­ge­ne 6., 13., 20. og 27. juli.

– Pa­vil­jon­gen er re­ser­vert til dere som om­søkt, til kl. 23.00 på kvel­den, he­ter det i ved­ta­ket fra kom­mu­nens ser­vice­kon­tor.

Kom­mu­nen har satt vil­kår om at ar­ran­gø­re­ne har kjenn­skap til po­liti­for­skrif­ten. Po­li­ti­et må også vars­les.

Ved mat­ser­ve­ring må Mat­til­sy­net kon­tak­tes. Søk­nad om skjen­ke­be­vil­ling må sen­des se­pa­rat til kom­mu­nen. I til­legg må ord­nes med mo­bi­le toa­let­ter og om­rå­det må ryd­des sam­me kveld.

Fre­dag 6. juli er det Ons­dags­ban­det som er ho­ved­at­trak­sjon med Bjørn Vi­dar Gun­der­sen som opp­var­mer. Fre­dag 13. juli skal Tor Lud­vig Wår­øy var­me opp for Kjells Bells. En uke se­ne­re blir Popjam ho­ved­band, mens Ra­dio Lyng­dal-re­dak­tør og coun­try­san­ger Mor­gan Lee Leh­ne var­mer opp. Sist­nevn­te er også opp­var­mer når Brygge­ban­det med Pål Ra­ke spil­ler opp fre­dag 27. juli.

Lyng­dal kom­mu­ne har gitt ute­ste­de­ne Fat Ti­re Ga­ra­ge og Ros­fjord Strand­ho­tell til­la­tel­se til å ska­pe som­mer­stem­ning med live mu­sikk i Al­le­en.

FOTO: RU­NE HAUAN

Det blir live mu­sikk og som­mer­lig stem­ning på og ved pa­vil­jon­gen i Lyng­dal sen­trum, Al­le­en hver enes­te fre­dag i juli.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.