Bug­nen­de mai-mar­ked

Lister - - KULTUR - Av Torrey Enoksen

Med lang­helg i sik­te og ei va­er­mel­ding en van­lig­vis for­bin­der med som­mer­fe­rie, ven­tes det stor­inn­rykk i Lyng­dal sen­trum un­der Mai­fes­ten.

– Jeg er over­vel­det over alle som har meldt seg på og in­ter­es­sen det er for å va­ere til ste­de og se hva ut­stil­ler­ne fra hele lands­de­len har å by på. Årets ar­ran­ge­ment hav­ner også i en lang­helg med na­sjo­nal­da­gen på tors­dag og pin­se på søn­dag. Det, kom­bi­nert med godt som­mer­va­er, vil trek­ke mye folk til Mai­fes­ten, sier reise­livs­sjef An­ne Gre­te Lø­land.

FOR ÅTTENDE ÅRET på rad skal Lyng­dal sen­trum om­gjø­res til et stort bug­nen­de mar­ked der mat, plan­ter og vår­en gjen­nom bon­dens mar­ked vil set­te sen­trum på ho­det. I til­legg til lo­ka­le mat- og plante­pro­du­sen­ter, har ar­ran­gø­re­ne i Lyng­dal mar­keds­for­ening fått fatt i sju litt mer lang­veis­fa­ren­de ut­stil­le­re. Her blir det alt fra bloms­ter­torg til os­ter, kjøtt­ret­ter, egg, po­tet­ka­ker, ur­ter og mye mer ba­sert på lo­ka­le rå­va­rer fra hele Sør­lan­det og helt til Holme­strand i Vest­fold, vil bli pre­sen­tert un­der fes­ten.

– Det er and­re året på rad at vi skal sam­les un­der og rundt pa­vil­jon­gen i Miljø­ga­ten. Med de va­er­mel­din­ge­ne som fore­lig­ger per dags dato, kan vi ven­te oss mye folk i sen­trum. I år skal vi ha Bar­nas brukt­mar­ked, der man kan byt­te, sel­ge el­ler kjø­pe ting en ik­ke har bruk for. Når vi snak­ker om barn, skal bar­na få pyn­te cup­ka­kes, Tho­r­o­ve Aas.

– En ting må hus­kes, og det er at Lyng­dal Brass skal stå for en del av un­der­hold­nin­gen, sier Aas.

FOR AND­RE ÅRET på rad får hand­len­de i Lyng­dal mu­lig­het til å del­ta i trek­ning av en bil. Fjor­årets bil­lot­te­ri ble ar­ran­gert i for­bin­del­se med at mar­keds­for­enin­gen mar­ker­te sitt 70 års ju­bi­le­um. På­gan­gen for var så stor i fjor, at for­enin­gen har valgt å kjø­re et nytt lot­te­ri frem til By­fes­ten som skal gå av sta­be­len 21. juli.

– I år det en VW UP! Cross som en hel­dig per­son kan vin­ne. For­ut­set­nin­gen er at de le­ve­rer inn et kort de får ut­delt som vi­ser at de har hand­let i fem for­skjel­li­ge bu­tik­ker. Vi har ik­ke fått bi­len enda, men lot­te­ri­et star­ter un­der Mai­fes­ten, sier Aas.

Med de va­er­mel­din­ge­ne som fore­lig­ger per dags dato, kan vi ven­te oss mye folk i sen­trum. THOR-OVE AAS

FOTO: ÅSE ASTRI BAK­KA

For to år si­den strøm­met mas­se men­nes­ker til brukt­mar­ke­det i for­bin­del­se med Mai­fes­ten i Lyng­dal. Lør­dag er det ven­tet folke­fest i Miljø­ga­ten.

Met­te Frøyt­land, Thor-ove Aas og An­ne Gre­te Lø­land tror årets Mai­fest vil bli enda stør­re folke­fest enn i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.