Skal an­set­te sports­lig le­der

Lister - - SPORT -

Lyng­dal IL øns­ker å gi et enda bed­re til­bud til klub­bens med­lem­mer, og sø­ker nå etter sports­lig le­der i fot­ball­grup­pa i 60–100 pro­sent stil­ling.

– Stil­lin­gen er en en­ga­sje­ment­stil­ling over 2-3 år, med mu­lig­het for fast an­set­tel­se. Den som an­set­tes må minst ha gjen­nom­ført fot­bal­lens UEFA B tre­ner­ut­dan­ning, og va­ere vil­lig til å ta den vi­dere­ut­dan­ning som sty­ret kre­ver, he­ter det i ut­ly­sin­gen.

Lyng­dal IL har 1.200 med­lem­mer, og har i dag til­bud in­nen fot­ball, hånd­ball, fri­idrett, svøm­ming og klat­ring.

Fot­ball­grup­pa er idretts­la­gets størs­te grup­pe med over 800 ak­ti­ve spil­le­re i al­ders­grup­pen fra 6 til over 60 år, for­delt over 28 lag for gut­ter og jen­ter in­klu­siv en ak­tiv «knøt­te-av­de­ling».

Sports­lig le­der vil rap­por­te­re til sty­ret i fot­ball­grup­pa, men vil også job­be tett i team med klub­bens dag­li­ge le­der og bane­mes­ter.

Søk­nads­frist er satt til 31. mai, og fot­ball­for­mann John Stens­land er satt som kon­takt­per­son.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.