Ja til møkkaspred­ning

Lister - - TETT PÅ -

Plan­kon­to­ret i Lyng­dal kom­mu­ne har sagt ja tl spredning av hus­dyr­gjød­sel på Øvste­land.

Det er gård­bru­ker Mi­riam Kinn som har fått søk­na­den sin inn­vil­get. Hun skal spre hus­dyr­gjød­sel på over­flate­dyr­ket jord og inn­marks­bei­te. Noe av area­let er også de­fi­nert som skog høy og mid­dels bo­ni­tet. Dis­se area­le­ne skal bru­kes til bei­te frem­over.

Det mes­te av om­rå­de­ne blir gjød­sel med ka­non fra vei, opp­ly­ses det i søk­na­den.

Iføl­ge kom­mu­nens ved­tak er det ik­ke kunn­skap om fore­koms­ter av spe­si­el­le ar­ter, na­tur­ty­per el­ler øko­lo­gis­ke til­stan­der som vil på­vir­kes av bru­ken av hus­dyr­gjød­sel på area­let. Det un­der­stre­kes at det er en for­ut­set­ning at spred­nin­gen av hus­dyr­gjød­sel ik­ke skjer i naer­he­ten av bek­ker el­ler på an­nen måte som vil med­føre for­uren­sing.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.