Send oss ditt 17. mai-blink­skudd!

Lister - - TETT PÅ - Av Karl Bir­ger Sael­ør

Gjør klar foto­ap­pa­ra­tet og send oss ditt bes­te blink­skudd fra årets na­sjo­nal­dag!

Også i år inviterer vi le­ser­ne til å sen­de inn fo­to­gra­fi­er fra 17. mai-fei­rin­gen i hele re­gio­nen.

Fo­to­gra­fe­ne som har tatt de tre bes­te bil­de­ne får hen­holds­vis ti, fem og tre Flax-lodd hver i pre­mie. I til­legg kom­mer he­der og aere og ik­ke minst det å få bil­de­ne tryk­ket i avi­sen el­ler pub­li­sert på nett­si­den Lis­ter24. Også et ut­valg av bi­dra­ge­ne som ik­ke når helt opp i kon­kur­ran­sen vil bli pub­li­sert på de uli­ke platt­for­me­ne.

Det fin­nes nok av gode bil­de­mo­ti­ver å ta av på na­sjo­nal­da­gen. Vak­re barn i sin fi­nes­te skrud, flagg­bor­ger, lek og moro, russ, po­liti­menn, iv­ri­ge la­ere­re, is- og pølse­spi­sing og så vi­de­re. Her er det bare å pus­se lin­sa, lade ka­mera­bat­te­ri­et og tøm­me minne­kor­tet. Knips i vei – og send de bes­te re­sul­ta­te­ne til oss!

Må­let vårt er det sam­me i år som i fjor; å kåre Lis­ters tre bes­te 17. mai-bil­der. Opp­ford­rin­gen går til alle våre le­se­re – både i Far­sund, Lyng­dal, Ha­ege­bo­stad, Aud­ne­dal, Kvi­nes­dal og Flekke­fjord.

Bil­de­ne sen­der du til re­dak­sjon@lis­ter24.no in­nen 18. mai. Lyk­ke til!

FOTO: KA­RI ANITA VIK

Her er vin­ner­bil­det fra i fjor. 17. mai-bad ved Sør­lan­dets Re­ha­bi­li­te­rings­sen­ter i Ei­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.