Ja, vi els­ker det­te lan­det

Lister - - TETT PÅ -

Da­gen før den sto­re da­gen. I man­ge hjem gjø­res bu­na­de­ne kla­re og fle­re pyn­ter til fest, både ute og hjem­me. Over hele lan­det for­be­re­der vi oss til å fei­re 17. mai, vår na­sjo­nal­dag. Da­gen da grunn­lo­ven ble sig­nert, og vi mar­ker vår fri­het.

De røde, hvi­te og blå flag­ge­ne kom­mer til å vaie i vin­den fra flagg­sten­ger, bal­kon­ger og i sto­re og små hen­der over hele Lis­ter i mor­gen! Hjer­tet fyl­les av takk­nem­lig­het for Nor­ge. «Nors­ke mann i hus og hyt­te, takk din sto­re Gud», opp­ford­rer na­sjo­nal­san­gen oss til, og det kan vi gjø­re sam­men både i dag og i mor­gen.

Takk for det­te fu­re­te, vaer­bit­te lan­det helt nord i ver­den, hvor «nord­man­nen heve fen­ge sin heim». Takk at vi får leve i et vel­ferds­sam­funn de fles­te i ver­den mis­un­ner oss og i en fri­het som ik­ke kan be­ta­les i pen­ger.

Vi er vel­sig­net, og sam­men med Solveig Leit­haug vil jeg be om at vi fort­satt skal va­ere det ved å si­te­re fra hen­nes sang «Eg ber for Nor­ge»: «Kvi­te hus i tran­ge smau. No­kre un­gar hop­par tau. By­ens horn­mu­sikk har øving. Snart er det 17.mai. Når eg høy­rer at dei spe­lar: ‘Gud sig­ne vårt dyre fedre­land’, min­nar det meg om å be Deg, Gud, hald oss i Di sto­re hand. Eg ber for Nor­ge. Kja­ere Je­sus, la det skina over Nor­ge. La lys frå him­me­len koma ned. Eg ber for Nor­ge. Kja­ere Je­sus, la det skina over Nor­ge. La lys frå him­me­len koma ned over oss.»

Ha en fin og vel­sig­net dag i mor­gen, og send en li­ten el­ler stor takk for Nor­ge og for li­vet opp til Gud!

God 17. mai!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.