Ja­vel ...

Lister - - NYHETER - Av Mo­na Wi­kø­ren

«Jeg had­de sik­kert in­ves­tert i å byg­ge Le­os Leke­land»

Mo­ni­ka La­do­gors­ka sin hver­dag er hek­tisk, men i høst har hun en le­dig helg. Da gifter hun seg.

– Hva har va­ert som­mer­ens høyde­punkt?

– Det har va­ert vel­dig tra­velt med man­ge pro­sjek­ter. Jeg flyt­tet bu­tik­ken min fra Lyng­dal til­ba­ke til Van­se og har job­bet med for­be­re­del­ser til Guin­ness Re­kord-for­søk og oppus­sing hjem­me.

– Hvor­dan er det per­fek­te mål­ti­det for deg?

– Det er en hjemme­la­get mid­dag med hele fa­mi­lie som sit­ter sam­men, ny­ter ma­ten og for­tel­ler om hvor­dan da­gen gått.

– Hvil­ket nett­sted er din fa­vo­ritt?

– Face­bo­ok. Her har jeg kon­takt med alle ven­ner og fa­mi­lie som bor langt borte fra meg.

– Hva slags mu­sikk li­ker du?

– Jeg har egent­lig ikke noen fa­vo­ritt. Rart, ikke sant? Jeg li­ker alt unn­tatt hard­rock.

– Hvis du skul­le dele et mål­tid med en kjent per­son, hvem vil­le du delt mål­ti­det med og hvor­for?

– Criss An­gel, den bes­te og rå­es­te ma­gi­ken i hele ver­den, tror jeg. Det er spen­nen­de å se på alt det­te og ikke minst se hvor mye man kan tåle.

– Hvis du skal slap­pe helt av, hva gjør du da?

– Det har va­ert len­ge si­den sist, men jeg le­ser bø­ker. Jeg els­ker å lese og er to­talt av­kob­let fra vir­ke­lig­he­ten når jeg le­ser.

– Hva had­de du gjort om du vant fem mil­lio­ner kro­ner?

– Jeg kan ikke vin­ne fem mil­lio­ner - jeg har alt for man­ge rare ide­er. Jeg had­de sik­kert in­ves­tert i å byg­ge Le­os Leke­land i dis­trik­tet.

– Hvil­ket reise­mål står øverst på din lis­te?

– Filip­pi­ne­ne.

– Hvil­ke pla­ner har du for høs­ten?

– Etter over åtte år fant vi en le­dig helg i høst og vi skal gif­te oss.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.