Bil­del­fab­rik­ken gikk 223 mil­lio­ner i mi­nus

Lister - - NAERINGSLIV - Av Tor­rey Enok­sen

Sto­re ned­skri­vin­ger av ma­skin­park og ei­en­dom ga gi­gant­un­der­skudd for bilde­fab­rik­ken i Lunde­vå­gen.

Fab­rik­ken fikk i fjor et ne­ga­tivt drifts­re­sul­tat på 223 mil­lio­ner kro­ner.

–Det ble gjen­nom­ført en del til­tak for å ef­fek­ti­vi­se­re drif­ten i 2016 og 2017, og dis­se har slått po­si­tivt ut på drif­ten både i fjor og så langt i år. Men da Bente­ler skul­le sel­ge virk­som­he­ten vi­de­re til Chas­six Nor­way AS, så valg­te de å skri­ve ned an­leg­get så mye at virk­som­he­ten har fått et regn­skaps­mes­sig un­der­skudd, sier øko­nomi­sjef Tryg­ve Hauge­land.

Bente­ler valg­te i ok­to­ber i fjor å sel­ge lands­de­lens størs­te pro­du­sent av bil­de­ler til Chas­six Nor­way AS. Det­te er et dat­ter­sel­skap av sel­ska­pet Chas­six som på ver­dens­ba­sis har rundt 4.500 an­sat­te for­delt på fab­rik­ker i sju land.

Ved an­leg­get i Far­sund var det ved års­skif­tet 280 an­sat­te.

Over­ta­kel­sen av an­leg­get skjed­de for­melt i mars i år.

Det sis­te året Bente­ler drev fab­rik­ken had­de virk­som­he­ten i Lunde­vå­gen salgs­inn­tek­ter på 650 mil­lio­ner kro­ner, 35 mil­lio­ner kro­ner høy­ere enn året før.

Lønns- og drifts­kost­na­de­ne i 2017 var 292 mil­lio­ner kro­ner, som var om­trent på sam­me nivå som året før. Det som før­te til at regn­ska­pet er gjort opp med et ne­ga­tivt re­sul­tat på 235 mil­lio­ner kro­ner, er om­fat­ten­de ned­skri­vin­ger av ver­di­ene som tid­li­ge­re ei­er av sel­ska­pet gjen­nom­før­te.

Bente­ler skrev ned ver­di­ene på ma­skin­par­ken og eien­dom­men i Lunde­vå­gen med 229,5 mil­lio­ner kro­ner.

Der­som Bente­ler ikke had­de fore­tatt en så om­fat­ten­de ned­skriv­ning av ver­di­ene ved virk­som­he­ten i Lunde­vå­gen før sal­get var et fak­tum, vil­le bil­del­fab­rik­ken tro­lig hatt et po­si­tivt drifts­re­sul­tat på rundt ti mil­lio­ner kro­ner.

– Til­ta­ke­ne som vi i fjor gjen­nom­før­te for å for­bed­re drif­ten, har vi vi­dere­ført med gode re­sul­ta­ter så langt i år. Vi har jo sto­re kun­der og de er for­nøy­de med det vi le­ve­rer, sier en op­ti­mis­tisk Hauge­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.