Svar til Jan Sko­land

Lister - - MENINGER -

Når jeg le­ser ditt le­ser­inn­legg på lør­dag 04.08.18 blir jeg vir­ke­lig skremt over at sli­ke fore­stil­lin­ger fin­nes blant oss.

Dine kon­spi­ra­sjons teori­er / udo­ku­men­tert og ho­ved­sak­lig feil­ak­ti­ge på­stan­der om mus­li­mer, so­sia­lis­ter, barne­vern og UDI er eg­net til å ska­pe mis­tro, hat og i nes­te om­gang vold. Skul­le vi ikke hel­ler for­sø­ke å ska­pe fel­le­skap og fred. På­stan­de­ne dine om en­si­dig makt­ut­øvel­se fal­ler på sin egen over­dri­vel­se så jeg fin­ner in­gen grunn til å kom­men­te­re de na­er­me­re. Når det gjel­der kon­spi­ra­sjons­te­ori­ene dine så må jeg bare si at, så vidt jeg vet, har in­gen av de kon­spi­ra­sjons­te­ori­ene som har opp­stått gjen­nom ti­de­ne ført til det de var spådd til å gjø­re. Der­imot har de va­ert år­sak til mye li­del­se, vold og drap. Ser du ikke at den ar­gu­men­ta­sjo­nen du fø­rer er den sam­me som na­zis­te­ne bruk­te mot jø­der, sigøy­ne­re og and­re ”unter­men­chen” før kri­gen. Vi kjen­ner alle re­sul­ta­te­ne av den.

Er det det­te du øns­ker?

Kje­til Eike­land

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.