Å byg­ge en lands­del

Lister - - MENINGER -

De al­ler fles­te sør­len­din­ger vil helt sik­kert si at de le­ver gode og lyk­ke­li­ge liv, og bra er det. Alt lig­ger til ret­te for at lands­de­len fortsatt skal va­ere en re­gion som ut­vik­ler gode tje­nes­ter og leg­ger til ret­te slik at men­nes­ke­ne øns­ker å bo her. At­trak­ti­ve til­bud in­nen­for ar­beids­mar­ke­det, kul­tur­liv, ut­dan­ning og fri­tid er ve­sent­lig. Sør­lan­det skal fortsatt va­ere et godt sted å va­ere.

Så er det noe med den­ne lands­de­len. Det fin­nes om­rå­der som vi må løf­te oss på. Det fin­nes grup­per som fal­ler uten­for, og det fin­nes gode for­kla­rin­ger på hvor­for det er sånn. Det fin­nes også forsk­ning og til­tak som pe­ker på vei­en ut og vi­de­re frem. Uten­for­skap gjør vondt for den som opp­le­ver det. Som re­gel er det to år­sa­ker. Man har ikke skaf­fet seg en ut­dan­nel­se og man har ikke klart å kom­me inn i ar­beids­li­vet. I stor grad er det dis­se fak­to­re­ne som skil­ler uten­for- og in­nen­for­skap. Så er det selv­føl­ge­lig fle­re grun­ner til at man hav­ner der man gjør. Å ut­vik­le gode leve­kår hand­ler der­for al­ler mest om å ut­vik­le ram­mer slik at folk er i stand til å greie seg selv.

Det vik­tigs­te til­tak vi kan bi­dra med når det gjel­der leve­kårs­ut­vik­ling, er å sør­ge for at våre ele­ver gjen­nom­fø­rer vi­dere­gå­en­de sko­le. På den må­ten gir vi et godt grunn­lag for å møte frem­ti­den. Sto­re mid­ler blir bun­det opp i sko­le. Det er vel ald­ri blitt in­ves­tert mer i sko­le enn vi gjør nå. Gode skole­bygg, ut­dan­nings­til­bud som tref­fer ele­ve­nes øns­ker og mar­ke­dets be­hov, opp­da­ter­te la­ere­re - det er leve­kårs­ut­vik­ling. Vest-ag­der sko­len er bra. Den er en av lan­dets bes­te. Vi sco­rer høy­est av alle på gjen­nom­fø­ring - det er leve­kårs­ut­vik­ling. Det job­bes mål­ret­tet med la­er­ling­plas­ser og la­er­lin­ge­nes ramme­be­tin­gel­ser. Det er leve­kårs­ut­vik­ling. Vi har et tett sam­ar­beid med opp­la­e­rings­kon­to­re­ne. Vi har an­satt råd­gi­ve­re i sko­len. Vi job­ber med ele­ve­nes psy­kis­ke helse. Det er leve­kårs­ut­vik­ling.

Høy­re har sagt at det skal sat­ses tungt på til­tak som kva­li­fi­se­rer for ar­beids­li­vet. Vi har sagt at det må etab­le­res ord­nin­ger som sik­rer kom­pe­tan­se for nye inn­vand­rer­grup­per. Vi har sagt at det må job­bes slik at del­tids­stil­lin­ger blir til hel­tids­stil­lin­ger. Vi fa­ser inn til­tak for å bed­re helsen i vår be­folk­ning. Vi øns­ker vel­kom­men kunn­skaps­ba­sert ut­vik­ling ved å kop­le på forsk­nings- og uni­ver­si­tets­mil­jø­et i hva vi hol­der på med. Vi ut­vik­ler sam­ar­bei­det med pri­maer­kom­mu­ne­ne på dis­se om­rå­de­ne. Det er der vi bor alle sam­men og det er der det mes­te av ut­vik­lin­gen skal skje. Vi har sat­set - og skal fort­set­te å sat­se – stort in­nen­for sam­ferd­sel. Det er en nød­ven­dig­het i den­ne lands­de­len.

For Høy­re er det klart at ut­vik­ling av sam­ferd­sel er gode leve­kårs­til­tak. Gode vei­for­bin­del­ser hind­rer ulyk­ker. Til­gang til ar­beids­mar­ke­det, til ut­dan­ning, til kul­tur­opp­le­vel­ser er av­hen­gig av gode for­bin­del­ser. Et godt vei­nett knyt­ter lands­de­len sam­men. Vi har sagt at vi skal va­ere en god vei­ei­er. Våre po­li­tis­ke prio­ri­te­rin­ger vi­ser at vi tar leve­kår på al­vor. For Høy­re er det vik­tig å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te. Mye av det vi hol­der på med er lang­sik­ti­ge pro­ses­ser. Vi må va­ere vil­li­ge til å job­be over tid, la til­ta­ke­ne vir­ke og vi­dere­ut­vik­le etter hvert. Det er slik vi øns­ker å byg­ge den­ne lands­de­len.

Sal­ly Ven­nesland, Vest-ag­der Høy­re, gruppe­le­der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.