På Face­bo­ok

Lister - - MENINGER -

Om hal­vert båt­be­søk i gjeste­hav­na

Pffff, ikke alle som kjø­rer båt til man­ge hund­re tu­sen! Havne­av­gif­ten bør stå i for­hold til fa­si­li­te­ter og opp­le­vel­se, om du leg­ger til i far­sund sen­trum, hva får du da? Gans­ke glis­sent ut­valg av spise­ste­der, noen få ute­ste­der og noen flot­te bygg. Og om det stem­mer at sa­ni­tets­byg­ge­ne er dår­li­ge, for­står jeg at fler vel­ger og snu før de an­kom­mer far­sund, el­ler kjø­re rett forbi. HANS-OVE OREFELLEN

Jeg tip­per man­ge har byt­tet bå­ten ut med bo­bil. Det er nok mer sam­men­satt enn at det kos­ter pen­ger å leg­ge til kai. Båt­folk er ikke kji­pe. De leg­ger seg i den hav­na det er bra å lig­ge, fine fa­si­li­te­ter og pul­se­ren­de liv. Kan­skje tid for å ten­ke nytt? MARGRETHE JACOBSEN ØSTHASSEL

Er det noen som fak­tisk har spurt båt­gjes­ter? Kun­ne jo va­ere in­ter­es­sant om man kun­ne fått tak i de som nå vel­ger bort Far­sund og spør­re hvor­for? GØRIL ONARHEIM

Sli­tent ser­vice­an­legg og li­ten for­ny­el­se. Man­ge jeg har truf­fet på båt­tur sier at vi i Far­sund har hvilt for len­ge på laur­ba­ere­ne etter kå­rin­gen i 2011 og 12... RO­GER AN­DER­SEN

Det er ikke faer­re bå­ter på sjø­en så­vidt jeg har er­fart, så det at fle­re har bo­bil tror jeg ikke er ut­slags­gi­ven­de RO­GER AN­DER­SEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.