Gospel fra USA til Kvin­log

Lister - - KULTUR - Av Svein Mor­ten Ha­vaas

Gospel­grup­pen The Browns fra USA kom­mer di­rek­te fra Sk­jaer­gårds­sang i Lange­sund til Kvin­log bede­hus for å hol­de kon­sert søn­dag 12. au­gust.

– Her får vi stor-fint be­søk av topp san­ge­re og mu­si­ke­re som vir­ke­lig kan syn­ge og frem­føre san­ge­ne på en måte som blir en opp­le­vel­se til­hø­rer­ne sent vil glem­me, sier Ter­je Kvin­log i Pluss­kon­sert, som ar­ran­ge­rer søn­da­gens kon­sert i sam­ar­beid med Fjot­land Indre­mi­sjon og Sk­jaer­gårds­sang

JAN Thom­mas­sen i Southern Gospel Karm­øy skri­ver føl­gen­de om den ame­ri­kans­ke grup­pen på de­res Face­bo­ok­side.

– Det er en ekte fa­mi­lie­be­gi­ven­het når The Browns en­trer sce­nen med sin gos­pel­mu­sikk. Det mu­si­kals­ke saer­pre­get til Shel­ly (mor), Michae­la (dat­ter), Adam og And­rew (søn­ner), og ikke minst bar­nas fio­lin­spill, ut­strå­ler en­ga­sje­ment og gir en po­si­tiv mu­sikk­opp­le­vel­se til alle som hø­rer dem. De for­mid­ler evan­ge­li­ets mek­ti­ge bud­skap gjen­nom ord, sang og mu­sikk, noe som en­ga­sje­rer pub­li­kum i alle ald­re.

The Browns har tur­nert over hele USA si­den grup­pen be­gyn­te sin hel­tids­tje­nes­te for fem­ten år si­den. De be­gyn­te på lo­kalt og stats­nivå og har ut­vi­det og vokst til en fa­mi­lie­grup­pe som tur­ne­rer på na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt nivå. I dag er de en anerkjent grup­pe med na­er til­knyt­ning til Southern Gospel og Bill Gait­her mil­jø­et, men når også ut til et bre­de­re og yng­re pub­li­kum.

I ÅR mot­tok The Browns den pre­sti­sje­fyl­te aeren av å hav­ne på topp 10-lis­ten av årets blan­de­de grup­pe for fjer­de år på rad.

– Den­ne aeren fra fan­sen er vel­dig in­spi­re­ren­de og vi vet at vi har rørt de­res hjer­ter på en el­ler an­nen måte, ut­tal­te grup­pen etter pris­ut­de­lin­gen.

Tid­li­ge­re har The Browns blitt til­delt topp Ho­ri­zon-kon­ser­nets pris i tre på­føl­gen­de år. Grup­pen er nett­opp fer­dig med sitt ny­es­te opp­tak, «Aim Hig­her» med en Stow­town Recor­ding-ar­tist, og Do­ve Award-vin­nen­de pro­du­sent, Way­ne Haun. NÅR DE IKKE er på sce­nen el­ler på tur­ne, er fa­mi­li­en mye opp­tatt på sin gård­s­ei­en­dom vest for Le­mars, Iowa, som har tjent til å bli litt av et fri­sted for fa­mi­li­en borte fra turne­li­vet. Fa­mi­li­en els­ker li­vet på lan­det.

For å gjø­re fa­mi­li­en kom­plett er Shel­lys ekte­mann Keith sjef­bussjå­før og lyd­tek­ni­ker.

The Browns har sun­get på over 30 se­ri­er på Ame­ri­ca­na Theatre i Bran­son, MO, fle­re gan­ger på Dol­ly­wood The­me Park-sta­di­er, og på over 10 Royal Car­ri­bean og Carni­val Crui­se.

– Den­ne pris­be­løn­te fa­mi­li­en vil in­spi­re­re deg med sin na­ere har­mo­ni og sitt mu­si­kals­ke ta­lent. Browns els­ker hva de gjør, els­ker hver­and­re og pub­li­kum som de syn­ger for! skri­ver Tho­mas­sen i Southern Gospel Karm­øy.

Her får vi stor­fint be­søk av topp san­ge­re og mu­si­ke­re som vir­ke­lig kan syn­ge og frem­føre san­ge­ne på en måte som blir en opp­le­vel­se til­hø­rer­ne sent vil glem­me. TER­JE KVIN­LOG

I LØ­PET AV kvel­den på Kvin­log bede­hus blir det an­led­ning til å slå av en prat med san­ger­ne og kjø­pe Cd-er de har med seg.

Kvel­den av­slut­tes med kake­bord og kaf­fe.

– Vi hå­per man­ge vil ta tu­ren til Fjot­land den­ne kvel­den og opp­le­ve ekte, ame­ri­kansk sør­stats­gos­pel, sier Ter­je Kvin­log.

FOTO: PRESSEBILDE

Sør­stats­gos­pel-grup­pen The Browns fra USA hol­der kon­sert på Kvin­log bede­hus søn­dag 12. au­gust.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.