Øns­ker skole­vei-svar

Mor be­kym­ret for tra­fikk­sik­ker­he­ten før skole­start nes­te uke

Lister - - NYHETER - Av Tor­rey Enok­sen

I nes­te uke har Jens Kris­ti­an Stora­ker (5 1/2) og man­ge and­re sin førs­te skole­dag. Mor An­ne-mar­grethe V. Stora­ker stil­ler spørs­mål om sik­ker­he­ten i Ros­fjord­vei­en.

– Jeg gle­der meg til å be­gyn­ne på sko­len, sier Jens Kris­ti­an.

Sam­men med sin mor syk­ler han på et av for­tau­ene i rund­kjø­rin­gen med fem ar­mer i Ros­fjord­vei­en i Lyng­dal. Rund­kjø­rin­gen bin­der sam­men Ham­ran­fel­tet med sen­trum og de øv­ri­ge bygge­fel­te­ne i om­rå­det.

Etter fle­re år med dår­lig ved­li­ke­hold, har be­boer­ne i Ham­ran, Naver­årsen og Myr­bak­ken, som be­nyt­ter ho­ved­ferd­sels­åre­ne Nord­livei­en og Ros­fjord­vei­en, en­de­lig fått opp­gra­dert de kom­mu­na­le ho­ved­vei­ene gjen­nom bygge­fel­te­ne.

Opp­rin­ne­li­ge skul­le vei­ene kun få nytt vei­dek­ke og for­tau. Med opp­rus­ting av vei­ene, men­te kom­mu­nen at det­te var en an­led­ning til også å skif­te ut vann- over­vann- og av­løps­net­tet i til­legg til be­lys­ning.

Stor tra­fikk

Like før som­mer­en ble opp­gra­de­ring av Ros­fjord­vei­en mel­lom rund­kjø­rin­gen og Nord­livei­en full­ført med et opp­høy­et gang­felt. Ut­ford­rin­gen er at de myke tra­fi­kan­te­ne som be­nyt­ter det­te for­tau­et ikke får krys­se over til mot­satt side av vei­en, for­di det mang­ler opp­mer­king.

Vi­de­re er to farts­hum­per som tid­li­ge­re var på den kor­te strek­nin­gen tatt bort. Na­bo­er til vei­en som re­gion­avi­sen Lis­ter har snak­ket med sier man­ge bil­fø­re­re kjø­rer langt for­te­re enn farts­gren­sen på 30 kilo­me­ter i ti­men.

– Som mor er jeg litt i tvil om hvor­dan bar­na skal krys­se vei­ene her i rund­kjø­rin­gen og kom­me seg trygt frem til sko­len. De nye fot­gjen­ger­fel­te­ne med kant­stein og ny be­lys­nin­gen er vel­dig bra, men tra­fik­ken gjen­nom Ham­ran er stor. Før ut­bed­rin­ge­ne var det to farts­hum­per på vei­en mot Ros­fjord etter rund­kjø­rin­gen. Dis­se er ikke blitt byg­get opp igjen, sier Stora­ker.

Jeg fø­ler at det has­ter med å få et svar hvor­dan tra­fikk­møns­te­ret skal va­ere i om­rå­det AN­NE-MAR­GRETHE STORA­KER

I en e-post til Lyng­dal kom­mu­ne, stil­ler hun spørs­mål om hva som er tan­ken med for­tau­et som er blitt an­lagt. Vi­de­re øns­ker hun et svar på hvor­dan tra­fik­ken i om­rå­det skal av­vik­les etter­som det mang­ler over­gangs­felt i rund­kjø­rin­gen og fle­re and­re ste­der langs de to ho­ved­vei­ene.

Man­ge barn

– Det er ikke for å rei­se kri­tikk til kom­mu­nen, men det er bare noen få da­ger igjen til sko­len star­ter, min­ner små­barns­mo­ren om.

Hun fort­set­ter:

– I Naver­årsen hvor vi bor er det tre barn som skal be­gyn­ne i førs­te klas­se i år. Hvor man­ge det er i Ham­ran, vet jeg ikke, men det er man­ge barn som bor i det­te om­rå­det som be­nyt­ter den­ne vei­en for å kom­me til og fra sko­len. Jeg fø­ler at det has­ter med å få et svar hvor­dan tra­fikk­møns­te­ret skal va­ere i om­rå­det, sier Stora­ker.

Opp­gra­de­ring til jul

Ord­fø­rer Jan Kris­ten­sen sier til re­gion­avi­sen Lis­ter at det er vik­ti­ge spørs­mål Stora­ker stil­ler. Han har bedt tek­nis­ke tje­nes­ter i kom­mu­nen om å gri­pe fatt i sa­ken.

Roy Fred­bo ved tek­nis­ke tje­nes­ter i Lyng­dal kom­mu­ne, sier til re­gion­avi­sen Lis­ter at for­tau­et som nå er an­lagt i rund­kjø­rin­gen skal bli bun­det sam­men med et nytt for­tau og gang­felt langs Ros­fjord­vei­en til Agne­fest­vei­en.

– Vi skal om kort tid star­te ar­bei­det med nytt for­tau og gang­vei kom­bi­nert med leg­ging av nytt vann, av­løp- og over­vanns nett­verk til Agne­fest­vei­en. Det­te om­fat­ter også Løkke­vei­en. På strek­nin­gen hvor det i dag kun er en hvit stri­pe som skil­ler de myke tra­fi­kan­te­ne og bi­lis­te­ne, der skal det mon­te­res auto­vern. And­re ste­der blir det for­tau. Pla­nen er at ut­byg­gin­gen med as­fal­te­ring og opp­mer­king skal va­ere fer­dig til jul, sier Fred­bo.

An­ne-mar­grethe Stora­ker er be­kym­ret for hvor­dan søn­nen Jens Kris­ti­an (5 1/2) og and­re små skole­barn skal ta seg frem i rund­kjø­rin­gen i Ros­fjord­vei­en, som mang­ler fle­re over­gan­ger. Hun ber Lyng­dal kom­mu­ne fin­ne en løs­ning før sko­len star­ter i nes­te uke.

Langs de­ler av Ros­fjord­vei­en har det blitt an­lagt nytt for­tau, og tid­li­ge­re farts­hum­per er fjer­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.