Et stev­ne midt i blin­ken

Bra re­sul­ta­ter på Lands­skyt­ter­stev­net

Lister - - SPORT - Av Tor­rey Enok­sen

Med tre nors­ke mes­te­re ble Lands­skyt­ter­stev­net i Stjør­dal et av ti­de­nes bes­te for skyt­ter­ne fra Lis­ter.

– Selv­føl­ge­lig var det surt at jeg ikke klar­te å ta tit­te­len, sier Brek­ne.

Brek­nes tredje­plass i kam­pen om kon­ge-tit­te­len er bare ett fle­re av høyde­punk­ter skyt­ter­ne fra la­ge­ne i Lis­ter-kom­mu­ne­ne har ser­vert den sis­te uken. Tar en også med audne­dø­len Rei­dar Åge­dal, som skjøt seg til semi­fi­nale­plass i «Texas-øvel­sen» Stu­peren, har skyt­ter­ne fra vår del av lan­det tro­lig pres­tert et av de bes­te lands­skyt­ter­stev­ne­ne på man­ge år.

–Jeg er litt dår­lig på and­re sine re­sul­ta­ter, men man­ge har gjort det bra. For min egen del var det ak­ku­rat litt for lite til å bli skyt­ter­kon­ge, sier Odd Ar­ne Brek­ne.

– Feil­vur­de­ring

Ons­dag kveld satt halve Lyng­dal klist­ret til fjern­syns­skjer­men for å føl­ge det som kun­ne blitt et idretts­his­to­risk øye­blikk. Som al­ler sis­te skyt­ter, på ski­ve «1», skul­le 33-årin­gen for­sø­ke å bli den al­ler førs­te skyt­te­ren fra Lyng­dal til å ta hjem H.M. Kong Ha­ralds po­kal.

Med ster­ke 248 po­eng etter de inn­le­den­de 25 skud­de­ne, trod­de de al­ler fles­te at skyt­ter­prin­sen fra 2008 og 2012, de sam­me åre­ne som Brek­ne del­tok i OL, skul­le ta hjem Konge­po­ka­len som stev­nets bes­te skyt­ter.

Men vaer­gu­de­ne spil­te ham et pluss. Da han had­de gjen­nom­ført prøve­skud­de­ne sine døde vin­den hen. Brek­ne valg­te da å skru et knepp på sik­tet for å kom­pen­se­re for det plut­se­li­ge va­er­skif­tet. I det dom­me­ren ga be­skjed om å star­te fi­nale­om­gan­gen, be­gyn­te det å blå­se opp igjen. Da måt­te han kjapt skru sik­tet til­ba­ke til første­po­si­sjon.

– Vin­den døde ut like etter inn­sky­tin­gen ble av­slut­tet, og kom til­ba­ke i det jeg skul­le be­gyn­ne på fi­nale­run­den. Jeg skrud­de igjen på sik­tet. Det er sån­ne ting som kan skje. Jeg gjor­de en feil­vur­de­ring, og blir straf­fet for det, sier Brek­ne, som rei­ser til sky­te VM Sør-ko­rea om tre uker. Der skal han del­ta i rif­le ka­li­ber seks milli­me­ter på 300-me­ter.

God re­kla­me

For Flikka Skytterlag har årets lands­skyt­ter­stev­ne i Stjør­dal va­ert et av de bes­te sports­lig sett på man­ge år.

Med Mar­tias Flik­kas sei­er i junior­klas­sen på 100-me­te­ren, sam­men med Wen­ke Bli­ens sei­er om Nor­ma-po­ka­len for bes­te skyt­ter over 55 i klas­se­ne tre til fem, har den lil­le trop­pen på ni skyt­te­re vir­ke­lig mar­kert seg.

På top­pen av det tok Ing­ve Flikka noe over­ras­ken­de gul­let i NM i skogs­løp med sky­ting. Søn­nen Mar­tias og dat­te­ren Ing­vill tok hver sin bronse­me­dal­je i hen­holds­vis junior- og re­krutt­klas­sen.

Fre­dag etter­mid­dag ble det klart at Mar­tias Flikka ogsp sik­ret seg bron­sen i 100-me­ter felt i junior­klas­sen.

–Når en tar med at vi i lag­sky­tin­gen blir num­mer 20 av to­talt 800 skytterlag her til lands, så må vi jo si at vi har hatt vel­dig god ut­tel­ling. Det er ikke alle lag på vår stør­rel­se som kla­rer å stil­le med to gode se­nio­rer og to gode junio­rer i lag­sky­ting, men det gjor­de vi, sier Christopher Haddlad i Flikka skytterlag.

Fre­dag ble Ing­vill Flikka num­mer åtte i re­krutt­fi­na­len

– Hva vil pre­sta­sjo­ne­ne ut­øver­ne de­res bety for re­krut­te­rin­gen til skyt­ter­spor­ten?

– Det­te er jo vel­dig god re­kla­me for skyt­ter­spor­ten. En kan trygt si at de ni har fått vel­dig god ut­tel­ling på sjan­se­ne sine, me­ner Haddlad.

Brød­re­ne Rin­de

I lands­skyt­ter­sam­men­heng er brød­re­ne Ivar, Nils Bernt og Leif Rin­de na­er­mest blitt et ka­pit­tel for seg selv. Det be­vis­te de ikke minst un­der den mi­li­ta­ere Nm-fi­na­len på 200-me­te­ren.

For and­re gang opp­lev­de Ivar Rin­de å bli norsk mes­ter i den­ne øvel­sen, med lille­bror Nils Bernt på sølv­plass. Leif Rin­de ble num­mer ti. Det ble nes­ten store­slem for brød­re­ne fra Far­sund.

– Han er en lu­ring! Han har va­ert nor­ges­mes­ter så man­ge gan­ger, han er rett og slett sjef! Det å greie å slå han, det er jeg stolt av, sa Ivar Rin­de om sin yng­re bror Nils Bernt etter at tit­te­len var sik­ret

Det­te er jo vel­dig god re­kla­me for skyt­ter­spor­ten CHRISTOPHER HADDLAD, FLIKKA SKYTTERLAG

FOTO: PRI­VAT

Leif og Nils Bernt Rin­de gra­tu­le­re Ivar Rin­de og hans dat­ter med gul­let i NM i mi­li­ta­er­sky­ting.

FOTO: PRI­VAT

Mar­tias Flikka be­vis­te en­ne uken at han for ti­den er det størs­te skyt­ter­ta­len­tet i re­gio­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.