Sol­mod­ne si­tro­ner

Frisk og fruk­tig hvit­vin ska­per dei­lig som­mer­stem­ning.

Lister - - GOD HELG -

Det enk­le er ofte det bes­te, sies det.

Ukas caesar­sa­lat er drikke­venn­lig og kjempe­god: salt, saf­tig laks med ty­de­lig grill­smak og sprø ro­mano­sa­lat med mild an­sjos­dres­sing. Det­te går godt sam­men med både ly­se øl­ty­per og man­ge for­skjel­li­ge ty­per hvit­vin.

JEG HAR VALGT en vin la­get av pro­du­sen­ten Luis Pato, som hol­der til i dis­trik­tet Bair­ra­da. Bair­ra­da lig­ger i re­gio­nen den kyst­na­ere re­gio­nen Bei­ras, et styk­ke sør for havne­byen Por­to. Om­rå­det er mest kjent for stram­me og tan­nin­rike rødvi­ner av dru­en Ba­ga, men kli­ma­et er også vel­eg­net for pro­duk­sjon av hvi­te vi­ner. Luis Pato har va­ert an­svar­lig for fa­mi­lie­ei­en­dom­mens vi­ner si­den 1980. Si­den den gang har han va­ert blant dem som vir­ke­lig har satt stan­dar­den for por­tu­gi­sisk kva­li­tets­vin. I 2005 la­get han for førs­te gang en vin sam­men med dat­te­ren Fili­pa, som er es­let til å over­ta det full­sten­di­ge an­sva­ret med ti­den. LUIS PATO Vin­has Vel­has 2016 (va­renr. 4910001, kr 159,90, be­stil­lings­ut­valg) er pro­du­sert av de lo­ka­le drue­sor­te­ne Bi­cal, Cer­ce­al og Ser­cialin­ho. Jords­mon­net er kalk­hol­dig leir­jord, som pas­ser dis­se dru­ene godt.

Dru­ene høs­tes, pres­ses for­sik­tig og gja­eres hver for seg i stål­tan­ker. Re­sul­ta­tet er en vin med aro­ma av si­trus, ep­ler og av­dem­pe­de grøn­ne to­ner. Den er gans­ke tørr, med et lite snev av sød­me, frisk syre og mid­dels fyl­de. Vi­nen har god kon­sen­tra­sjon og er vel­ba­lan­sert, med fin fruk­tig­het i midt­par­ti­et. Den av­slut­ter med smak av sol­mod­ne si­tro­ner. Kom­bi­na­sjo­nen av mat og vin fun­ge­rer vel­dig godt, ikke minst med tan­ke på vi­nens syr­li­ge smaks­pro­fil, som ram­mer inn den fas­te, litt fei­te fisken og den sprø sa­la­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.