Skal avi­sen va­ere for alle?

Lister - - GOD HELG - Svein­ung W. Jen­sen

Jeg stil­ler spørs­må­let etter den­ne ukens re­ak­sjo­ner på inn­leg­get «Skjult stats­kupp i of­fent­lig sek­tor i Nor­ge», der lyng­dø­len Jan Sko­land skri­ver at Nor­ge «ikke len­ger en retts­stat, men er blitt et skjult so­sia­list/mus­limsk dik­ta­tur.».

I Sko­lands ver­den er of­fent­lig sek­tor «over­tatt av so­sia­lis­tis­ke makt­syke men­nes­ker». Hans po­li­tis­ke løs­ning er å «avis­la­mi­se­re og av­so­sia­li­se­re og krist­ne Nor­ge på nytt, slik Olav den Hel­li­ge gjor­de det for tu­sen år si­den».

AT FLE­RE AV våre le­se­re set­ter kaf­fen i vrang­stru­pen av Sko­lands ke­ryg­ma, skjøn­ner jeg. Og det gjør selv­sagt inn­trykk når en som har va­ert tro­fast abon­nent gjen­nom 45 år skri­ver at han ikke or­ker å ha avi­sen lig­gen­de frem­me på stue­bor­det, av frykt for at hans barn og barne­barn skal kon­su­me­re det han kal­ler Sko­lands «hat­pro­pa­gan­da».

«Har ikke den­ne man­nen yt­ret seg nok i avi­sen,» spør en an­nen le­ser , og vi­ser til at Sko­land «dri­ver med feil­in­for­me­ring og hate­ful­le yt­rin­ger.»

JEG SKJØN­NER spørs­må­let. Sko­land er blant de mest ak­ti­ve sam­funns­de­bat­tan­te­ne re­gio­nen vår. Og han har de se­nes­te åre­ne fått plen­ty med spalte­plass i her­va­eren­de avis. Men han bud­ba­erer me­nin­ger som er så langt fra folke­opi­nio­nen som du kan kom­me.

Så eks­tremt er Sko­lands po­li­tis­ke syn at en­kel­te trek­ker pa­ral­lel­ler til Na­sjo­nal Sam­ling-le­der Vid­kun Quis­ling. And­re har sam­men­lik­net ham med 22. juli-ter­ro­rist An­ders

Behring Brei­vik.

JEG ØNS­KER ikke å set­te Sko­land i bås. Men ge­ne­relt er jeg opp­tatt av at vi skal ha stor tak­høy­de for uli­ke me­nin­ger på de­batt­plass i avi­sen. Jeg set­ter pa­ra­graf 100 i Nor­ges grunn­lov høyt. Alle skal ha lov ytre seg. Også hos oss. Det vi imid­ler­tid ikke skal pub­li­se­re er per­son­an­grep, sji­ka­ne og trus­ler.

Jeg gjør nep­pe Sko­land noe stor urett ved å av­slø­re of­fent­lig at han har fått en god del av sine le­ser­brev re­fu­sert. Men det er mer på grunn av den tru­en­de og ag­gres­si­ve for­men enn det eks­tre­me inn­hol­det.

SELV OM man­ge av avi­sens le­se­re åpen­bart øns­ker det, går jeg ikke med på å svarte­lis­te Jan Sko­land el­ler and­re fra avi­sens me­nings­si­der. Det er inn­hol­det som skal vur­de­res, ikke for­fat­te­ren.

El­ler som det he­ter på fot­ball­språ­ket; vi skal ta bal­len, ikke man­nen.

Ha en me­nings­full helg! An­svar­lig re­dak­tør

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.