LØRDAGSKVISSEN DA­GENS MINIKRYSS

Lister - - TETT PÅ -

1: Hva er be­teg­nel­sen på de sto­re stein­sta­tu­ene på Påske­øya?

2: Hvil­ken ut­dan­nings­re­form ga alle ele­ver i Nor­ge lov­fes­tet rett til vi­dere­gå­en­de opp­la­e­ring?

3: Hvil­ket land kom vise­san­ge­ren Corne­lis Vre­eswijk opp­rin­ne­lig fra?

4: Hvil­ket kon­sept er Ge­ne Rod­den­ber­ry sa­er­lig kjent for å ha skapt?

5: Hvil­ke fem far­ger be­står Guya­nas flagg av?

6: Hvor man­ge Grand Slam-tur­ne­rin­ger vant Björn Borg i lø­pet av kar­rie­ren?

7: På hvil­ken jern­bane­strek­ning fant Ås­ta­ulyk­ken sted 4. ja­nu­ar 2000?

8: Hva er Hans Lip­per­hey kjent for å ha opp­fun­net i 1608?

9: Hva he­ter di­rek­tø­ren i Helse­di­rek­to­ra­tet?

10: Hvil­ket sel­skap de­ler ut Ed­vard-pri­sen, en ut­mer­kel­se in­nen­for norsk mu­sikk?

11: Hva slags dyr er skjold­hol­der­ne i Stor­bri­tan­nias riks­vå­pen?

12: Hvil­ke ja­pans­ke byer ble bom­bet i au­gust 1945?

13: Hvor man­ge po­eng gir sco­ring ved straffe­kast i en bas­ket­ball­kamp?

14: Hva er ve­lo­si­ped en gam­mel be­teg­nel­se for?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.