Blå­lys for po­li­ti­et …

Lister - - MENINGER -

Som­mer­en igjen­nom har vi blitt vars­let om at sa­ker ikke etter­fors­kes, at tida for å be­hand­le sa­ker øker, og at lov­bry­te­re går fri. Po­li­ti­et ber om økt po­li­tisk opp­merk­som­het, for­stå­el­se og inn­sats.

Re­gje­rin­gens po­liti­bud­sjett er i år ret­tet inn mot be­red­skaps­sen­ter og he­li­kop­ter, og for å dek­ke nor­mal pris og lønns­vekst. Po­liti­dis­trik­te­ne har fått be­skjed om å kut­te over 100 mil­lio­ner kro­ner gjen­nom ef­fek­ti­vi­se­ring. Bare i pe­rio­den 2013-2016 ble po­liti­dis­trik­te­ne al­le­re­de svek­ket med 426 mil­lio­ner kro­ner iføl­ge re­gje­rin­gen selv.

De enes­te som åpen­bart tvi­ler på om det er be­hov for å styr­ke po­li­ti­et, må va­ere re­gje­rings­par­ti­ene. Ar­bei­der­par­ti­et gjør det ikke, og valg­te der­for en styr­king av po­li­ti­et og dom­sto­ler i vårt for­slag til stats­bud­sjett. Når både stats­mi­nis­te­ren og jus­tis­mi­nis­te­ren kal­ler egen inn­sats for «ti­de­nes po­liti­sat­sing», vit­ner det om man­gel på å for­stå al­vo­ret. Re­gje­rin­gens po­liti­bud­sjett ble av­vist i Stor­tin­get. Det var rett og slett så dår­lig, at støtte­par­ti­ene krev­de be­ty­de­li­ge øk­nin­ger un­der for­hand­lin­ge­ne.

Både folk og na­e­rings­liv som ram­mes av kri­mi­na­li­tet, og sam­fun­net vi er del av for­tje­ner at ut­ford­rin­ge­ne tas med et stør­re al­vor. Når kri­mi­nel­le får straffe­ra­batt for­di sa­ke­ne ikke hånd­te­res raskt nok, bur­de det i seg sjøl va­ere nok til å få re­gje­rin­gen til å hand­le.

Etter snart 5 år og 4 jus­tis­mi­nis­te­re fra Frem­skritts­par­ti­et, er det nep­pe noen som len­ger for­bin­der det­te par­ti­et med inn­sats for lov og or­den. Stats­mi­nis­te­ren lar seg åpen­bart ikke en­ga­sje­re. Det trengs po­li­tisk ut­ryk­ning for po­li­ti, på­ta­le og dom­stol.

Ma­ria Aa­sen-svens­rud,

Ar­bei­der­par­ti­et og jus­tis­ko­mi­te­en på Stor­tin­get

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.