På Face­bo­ok

Lister - - MENINGER -

Om Ous­dals svar på Sko­land-le­ser­brev

Blir det rik­tig å an­gri­pe per­sonen, når ved­kom­men­de snak­ker om of­fent­lig sek­tor? Det­te blir for pri­mi­tivt og går dess­ver­re inn i rek­ken av hen­del­ser i det of­fent­li­ge rom, hvor en­kelt­in­di­vi­det som yt­rer seg, raskt må brin­ges til taus­het.

SVEIN ARILD EIKE­LAND

Han an­gri­per jo ALLE som tror på en an­nen ting en den han tror på. Dvs han an­gri­per de fles­te som kom­mer fra ste­der det er na­tur­lig med en an­nen tro.

ERIK EITLAND

Yt­rings­fri­het har en iboen­de dua­li­tet. Sam­ti­dig som at du får lov til å ytre deg og va­ere in­to­le­rant, så må du sam­ti­dig for­ven­te deg at and­re vil ta til mot­ma­ele. Du stil­ler også i en an­nen si­tua­sjon når du vel­ger å skri­ve le­ser­inn­legg i en avis, enn om du har en dis­ku­sjon med na­ere ven­ner på den lo­ka­le ka­fe­en. Et le­ser­inn­legg leg­ger opp til de­batt. Yt­rings­fri­he­ten gjel­der jo også for Ter­je Ous­dal.

HOWARD BJERKE

Vil pre­si­se­re en ting. Og det er at når jeg skri­ver kris­ten­dom­men satt i sys­tem, så er det ikke hver en­kelts tro jeg de­gra­de­rer. Jeg har stor re­spekt for tro­en­de. Det jeg har mind­re re­spekt for, er masse­sug­ge­sjon som eks­klu­de­rer langt fle­re enn den in­klu­de­rer. Og jeg må si jeg stus­ser over at noen blir støtt over å få selv den mins­te inn­ven­dig mot de­res egen opp­fat­ning. Nå har man holdt det gå­en­de i drøye 2000 år - hvor man kon­ti­nu­er­lig har fun­net frem til den ret­te tolk­nin­gen av Bi­be­len. Og det­te skal alt­så va­ere den mo­rals­ke rette­sno­ren for men­nes­ker? Det er ikke noe an­net en et suppe­kjøk­ken hvor man til­pas­ser in­gre­di­en­se­ne slik man selv vil.

TER­JE OUS­DAL

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.