Lis­ta skal bli sur­femek­ka

In­spi­rert av Klit­møl­ler i Dan­mark, vil lo­ka­le bølge­ryt­te­re med hjelp fra kom­mu­nen gjø­re Lis­ta til Nor­ges sur­fe­ho­ved­stad.

Lister - - FORSIDE - Av Hed­da Ovi­dia Stø­len

– Vi har fak­tisk til­gang til Nor­ges bes­te fa­si­li­te­ter for vann­sport, og da er det for dumt å ikke ta ut­nyt­te av det, me­ner Per Chris­ti­an Brodschöll fra Far­sund.

Han sit­ter i ut­huset sitt i hjem­met hans på Bor­haug, kun et par me­ter unna stran­den. Plas­se­rin­gen er nep­pe en til­fel­dig­het, for Brodschöll var bare rundt 11 år gam­mel førs­te gan­gen han prøv­de seg på seil­brett. Han ble umid­del­bart hek­tet, og nå hå­per han og res­ten av sty­ret i Lis­ta Bølge­ryt­ter­for­ening å ska­pe en va­rig kul­tur for vann­sport på Lis­ta.

Bret­t­en­tu­si­as­te­ne job­ber mål­ret­tet sam­men med kom­mu­nen med å trans­for­me­re Far­sund om til en by med bølge­ryt­te­re. DET VAR Per Chris­ti­ans far, Lan­do Brodschöll, som gjor­de at han som barn fikk sma­ken på vind­sur­fing. Fa­ren var nem­lig en av pio­ne­re­ne når det kom­mer til vann­sport på Lis­ta.

– På 80-tal­let var vind­sur­fing po­pu­la­ert over hele ver­den, også i Nor­ge, bort­sett fra her på Lis­ta. Det ble jo helt tul­le­te med tan­ke på at vi har så per­fek­te for­hold for spor­ten her, så da be­stem­te jeg meg for å få tak i et brett, for­tel­ler Lan­do.

På den ti­den var det kun mu­lig å få tak i ut­sty­ret han treng­te i Kris­tian­sand, og der had­de de kun ett brett le­dig, et seil­brett.

– Det var det enes­te de had­de, så da ble det det, fort­set­ter han.

– Jeg fikk ikke tak i så mye an­net ut­styr enn bret­tet hel­ler, men jeg seil­te nes­ten hele året, selv uten våt­drakt. Det var fryk­te­lig kaldt, ler fa­ren. Nå er han glad for å se at både hans sønn og hans barne­barn er ute på bret­tet, og at mil­jø­et vokser opp på nytt.

PÅ 80-TAL­LET var sur­fe­mil­jø­et sen­trert rundt Ha­nan­ger­van­net. Men da det ble for­budt av hen­syn til fugle­ak­ti­vi­te­ten i om­rå­det, ble mil­jø­et mer spredt.

– Etter en stund ble vi gans­ke man­ge som drev med brett­ba­sert vann­sport, men så dal­te in­ter­es­sen igjen på be­gyn­nel­sen av 90-tal­let, fort­set­ter fa­ren. Det er det­te søn­nen nå øns­ker å set­te en stop­per for.

– Vi øns­ker at in­ter­es­sen skal vare selv når vi i sty­ret må gi oss. Da må vi en­ga­sje­re de unge, me­ner han.

Lis­ta Bølge­ryt­ter­for­ening ble star­tet i 2014 av Brodschöll, Pe­der van der Ha­gen, Jostein Kyd­land og In­ge Kjørre­fjord, som alle er ak­ti­ve ut­øve­re in­nen de for­skjel­li­ge ty­pe­ne vann­sport. I dag har for­enin­gen rundt 85 med­lem­mer, noe Brodschöll er for­nøyd med. Selv om han me­ner de har stort po­ten­si­al til å bli fle­re.

– Det var en stund der vi gam­le gub­be­ne var ale­ne på sjø­en, så mil­jø­et har al­le­re­de vokst seg gans­ke stort med tan­ke på hvor vi be­gyn­te. Nå har vi plut­se­lig fle­re folk å leke med, for­tel­ler han.

BRODSCHÖLLS SPESIALITET er vind­sur­fing, som er en sport som kom­bi­ne­rer sur­fing og sei­ling, der man står på brett og bru­ker et seil for å fan­ge opp vin­den og få fart. Det er imid­ler­tid ikke bare den sports­gre­nen for­hol­de­ne er per­fek­te til på Lis­ta.

– Pe­der har dre­vet mye med bølge­sur­fing, og Jostein dri­ves mest med ki­ting, en

Det er in­gen­ting som stop­per oss fra å bli kjent som et av ver­dens bes­te sted for vann­sport. ARNT ABRA­HAM­SEN

sport der ut­øve­ren trek­kes med vin­den med hjelp av en dra­ge. Så vi dek­ker bredt, fort­set­ter Brodschöll, som også dri­ver med SUP, der man står opp­reist på bret­tet og pad­ler.

– Det som gjør Lis­ta unikt er at vi har så­pass gode for­hold slik at man kan dri­ve med alle dis­se spor­te­ne på sam­me sted, fort­set­ter han. For­enin­gen har nå som det er se­song sam­lin­ger fle­re gan­ger i uken, og i som­mer har Brodschöll holdt vind­sur­fe­kurs fle­re da­ger i uken for om­trent 100 tu­ris­ter og lo­ka­le.

FOR PER CHRIS­TI­AN er det både spen­nin­gen og roen, det å va­ere ute på sjø­en, som gjør at han bru­ker så mye tid på bret­tet.

– Jeg vil­le ikke kalt meg selv for en adre­na­l­in­junkie, men jeg går ut i all slags va­er. Og når vin­den blå­ser på sitt ster­kes­te får man litt høy puls, for­tel­ler han.

Selv om han ikke len­ger sei­ler for kon­kur­ran­sens skyld var han i 20-åre­ne blant ver­dens­eli­ten in­nen spor­ten, og han har bodd både på Ha­waii og i Aust­ra­lia. Det er imid­ler­tid langt fra nød­ven­dig å dra så langt for å få de per­fek­te for­hol­de­ne. Brodschöll kan nå bare rei­se et par mi­nut­ter hjemme­fra.

– Folk rei­ser fra hele Nor­ge og Euro­pa for å sur­fe, sei­le og ki­te på Lis­ta, og inn­ad i mil­jø­et er vi kjen­te ver­den over. Da må vi kun­ne kla­re å en­ga­sje­re de lo­ka­le også, me­ner han.

– I LØ­PET AV en uke har vi van­lig­vis to­talt 30 av med­lem­me­ne i for­enin­gen i van­net, og det er gans­ke bra. Spe­si­elt gøy er det når det er man­ge barn og unge som vil va­ere med, for­tel­ler han. Selv om Brodschöll un­der­stre­ker at det ikke nød­ven­dig­vis skal hand­le om kon­kur­ran­sen, er det hel­ler ikke umu­lig å ten­ke seg at fo­ku­set på de unge vil kun­ne dyr­ke frem nye ta­len­ter in­nen spor­ten.

– Hvis noen lo­ka­le her vir­ke­lig blir hek­tet, er det in­gen­ting som står i vei­en for at de kan bli skik­ke­lig gode, me­ner han.

HVER SØN­DAG er det fel­les sam­ling for alle med­lem­mer i for­enin­gen, men med­lem­me­ne står fritt til å or­ga­ni­se­res i egne grup­per uten­for det. Det har en hånd­full da­mer gjort, som en gang i uken mø­tes på «Lady Surf».

– Det gir en trygg­het når vi ikke er så man­ge, og vi er flin­ke til å hjel­pe hver­and­re, for­tel­ler Elin Skei­brok.

Hun har va­ert med i bølge­ryt­ter­for­enin­gen i om­trent tre se­son­ger, men hun er re­la­tivt fersk når det kom­mer til Lady Surf- sam­lin­ge­ne. Nå sit­ter hun på Huse­by­san­den og tar en li­ten pau­se for å skif­te til et stør­re seil.

Man be­gyn­ner nem­lig med et mind­re seil og stør­re brett, men etter­hvert som man ut­vik­ler seg blir sei­let stør­re og bret­tet mind­re. Sam­men med hen­ne sit­ter Elin Oluf­sen Skei­brok og Ann-kris­tin Haug­land Brodschöll.

Først­nevn­te er ute på seil­brett for and­re gang i sitt liv, mens Brodschöll, som for­øv­rig er gift med Per Chris­ti­an, nå går inn i sin fjer­de se­song som vind­sur­fer.

DE ME­NER det er fle­re grun­ner til at de øns­ket å ha en egen sam­ling bare for da­me­ne. – For­enin­gen har et be­gren­set an­tall brett som kan lå­nes ut, så på de sto­re sam­lin­ge­ne på søn­da­ge­ne vil vi helst at de yngs­te skal ha første­ret­ten. Der­med er det let­te­re at vi har en egen dag når vi er litt faer­re, me­ner Brodschöll.

Selv om man­ge av del­ta­ker­ne på

«Lady Surf» har ut­vik­let seg for­bi ny­be­gyn­ner­sta­di­et, me­ner de også det er en lav ters­kel for å bli med.

PER CHRIS­TI­AN BRODSCHÖLL

– De som har va­ert med lengst hjel­per de nye, og in­gen av oss er red­de for å dri­te oss ut litt. Det er fint å vite at folk gjør det­te mest for å ha det gøy sam­men, spe­si­elt når man er fersk, leg­ger Oluf­sen Skrei­brok til.

PÅ «LADY SURF» mø­ter det gjen­nom­snitt­lig opp fem til syv da­mer per sam­ling, og det går fort tre-fire ti­mer før de har fått nok av å va­ere ute på sjø­en. I dag er det ikke sa­er­lig sterk vind, men de sat­ser al­li­ke­vel på å va­ere i van­net fra rundt klok­ken fem og frem til klok­ken åtte.

– Man glem­mer fort ti­den når man er på bret­tet, smi­ler Brodschöll. Alle tre da­me­ne er over­be­vist om at det er enda stør­re po­ten­sia­le for ut­vik­ling av bølge­ryt­ter-kul­tu­ren blant lo­kal­be­folk­nin­gen.

– Det tar lang tid å opp­ar­bei­de en kul­tur, men jeg tror folk kan­skje bare ikke tørr å prø­ve. Had­de de tatt en tur ut i van­net og sett hvor gøy det fak­tisk er tror jeg man­ge fle­re had­de fått san­sen for det, me­ner Skei­brok.

PER CHRIS­TI­AN me­ner et fo­kus på vann­sport ikke bare vil hjel­pe mil­jø­et de­res, men også tu­ris­me og til­flyt­ting.

– Jeg vet om fle­re som har valgt å kjø­pe hyt­te, og også som vur­de­rer å flyt­te hit fast kun på grunn av mu­lig­he­te­ne til vann­sport. Men­nes­ker in­nen det­te mil­jø­et er fak­tisk så de­di­ker­te at det ikke er uvan­lig å rei­se langt for å kun­ne dri­ve vann­sport på de bes­te ste­de­ne, me­ner han. Brodschöll sy­nes der­for Far­sund kom­mu­ne har mye å vin­ne om de vel­ger å sat­se på å ut­nyt­te stren­de­ne til det ful­le.

Nå ser det ut til at det er ak­ku­rat det kom­mu­nen har tenkt til å gjø­re. Tid­li­ge­re den­ne uken dro nem­lig både ord­fø­rer Arnt Abra­ham­sen, Brodschöll og fle­re and­re re­pre­sen­tan­ter fra både Bølge­ryt­ter­for­enin­gen og kom­mu­nen ned til vann­sport­pa­ra­di­set «Cold Ha­waii» i Dan­mark, for å fin­ne ut av hva de gjør rett der. Ini­tia­ti­vet kom­mer fra Bølge­ryt­ter­for­enin­gen.

– VI SENDTE ET brev til kom­mu­nen med en fore­spør­sel om at de set­ter igang et for­pro­sjekt med mål om å ska­pe en hel­het­lig plan for til­rette­leg­ging av brett­ba­sert vann­sport på Lis­ta, fort­set­ter Brodschöll.

– Med til­rette­leg­ging ten­ker vi på et kom­bi­nert in­for­ma­sjons­lo­ka­le for verne­om­rå­de­ne og ak­ti­vi­te­ter på Lis­ta­st­ren­de­ne, raste­plass for Kyst­sti­en og la­ger for for­enin­gen ved Huse­by­san­den, og and­re til­tak som par­ke­ring, søp­pel­kas­ser, ben­ker, le­veg­ger og, sist, men ikke minst, in­for­ma­sjons­skilt som øns­ker ut­øve­re av vann­sport vel­kom­men.

For­sla­get er at om­rå­der ved Huse­by­san­den, Kvil­jo, Bis­pen og Pisse­ren­na får sta­tus som na­er­miljø­an­legg.

– Der­som det­te skjer vil det va­ere sva­ert po­si­tivt med tan­ke på søk­na­der om spille­mid­ler, me­ner han. Brodschöll er nå utro­lig for­nøyd med vel­vil­jen han har sett blant po­li­ti­ker­ne den sis­te ti­den.

– Nå snak­ker de fak­tisk ikke bare om å bi­dra til vann­sport­kul­tu­ren, de føl­ger or­de­ne opp med hand­lin­ger, for­tel­ler han.

EN AV FORENINGENS størs­te in­spi­ra­sjo­ner er den dans­ke byg­da Klit­møl­ler, og det var her Brodschöll, Abra­ham­sen og de and­re re­pre­sen­tan­te­ne tok tu­ren til på tirs­dag den­ne uken.

Klit­møl­ler er en bygd med om lag 800 inn­byg­ge­re i Thi­sted kom­mu­ne nord på Jyl­land i Dan­mark. Byg­da lig­ger kun 160 kilo­me­ter fra Lis­ta i luft­lin­je, og er Nord-euro­pas mest kjen­te sted for brett­ba­sert vann­sport. De sis­te ti åre­ne har Klit­møl­ler og Thi­sted kom­mu­ne lyk­kes med en sat­sing som kal­les Cold Ha­waii.

– I Klit­møl­ler fin­nes det nå en egen stu­die­ret­ning på vi­dere­gå­en­de nivå som kal­les Cold Ha­waii og en ver­dens-cup re­gat­ta med sam­me navn for brett­sei­ling som er blitt en av de størs­te og vik­tigs­te i ver­den. De har hatt en be­visst stra­te­gi på å sør­ge for at de unge blir igjen i byg­da iste­den­for å dra bort til stør­re byer, og 160 av det to­ta­le inn­byg­ger­tal­let på 800 bor der nå som føl­ge av vann­sport-til­bu­det, fort­set­ter Brodschöll, og leg­ger til at det ikke vil va­ere vans­ke­lig å få til noe lig­nen­de på Lis­ta.

– Vi har li­ke­så gode, og nes­ten bed­re, fa­si­li­te­ter for vann­sport her, så hvor­for skul­le ikke vi kun­ne kla­re det sam­me, spør han.

ET GJENTAKENDE pro­blem for vann­spor­ten i kom­mu­nen har va­ert kon­flik­ter mel­lom ut­øver­ne og verne­myn­dig­he­te­ne. I Klit­møl­ler har de støtt på lig­nen­de pro­ble­mer, men det ble det løst gjen­nom et sam­ar­beid Brodschöll me­ner man også kan opp­nå i Far­sund.

– I Klit­møl­ler har de lo­ka­le brett­sei­le­re­ne fått lov til å be­nyt­te en inn­sjø rett in­nen­for kys­ten, og det er blitt byg­get et kom­bi­nert klubb­hus for den lo­ka­le brett­sport­for­enin­gen, or­ni­to­log­for­enin­gen og kom­mu­nen, fort­set­ter han.

Han leg­ger til at Far­sund kom­mu­nen al­le­re­de er godt i gang med sam­ar­bei­det. Det er blant lagt av et bud­sjett til opp­byg­ning av et eget klubb­hus på Lis­ta der pri­vat­per­soner kan opp­be­va­re vann­sport-ut­sty­ret sitt, noe Brodschöll me­ner vil hjel­pe mye på den lo­ka­le in­ter­es­sen.

– Det kan va­ere tung­vint å frak­te ut­styr frem og til­ba­ke, men om man kan ha bret­tet lig­gen­de på stran­da blir det let­te­re å dra ut på sjø­en of­te­re, for­tel­ler han. Det­te hu­set er plan­lagt å va­ere bygd og klart al­le­re­de til se­song­start nes­te år.

PÅ MØTET i Dan­mark fikk grup­pen fra Far­sund en inn­fø­ring i his­to­ri­en bak Cold Ha­waii, føl­ge­ne pro­sjek­tet har fått for kom­mu­nen, frem­tids­pla­ner og mu­lig­het for sam­ar­beids­av­ta­le mel­lom Klit­møl­ler og Far­sund. Ord­fø­rer Arnt Abra­ham­sen me­ner han rei­ser til­ba­ke til Nor­ge med mas­se in­spi­ra­sjon og gode ide­er etter møtet.

– Vi skal ikke ko­piere det de har gjort i Klit­møl­ler, vi skal fin­ne ut av noe som kan gjø­re Lis­ta helt unikt. Al­li­ke­vel var det utro­lig in­spi­re­ren­de å se hvor mye de har fått til, me­ner han. Nå lo­ver Abra­ham­sen at kom­mu­nen skal job­be hardt for å fin­ne ut av hvor­dan de kan frem­me vann­sport på Lis­ta til en enda stør­re grad.

– Det er in­gen­ting som stop­per oss fra å bli kjent som et av ver­dens bes­te sted for vann­sport, så len­ge vi job­ber mål­ret­tet mot det, av­slut­ter han.

På Lady Surf-sam­lin­ge­ne mø­ter om­trent 5-7 da­mer opp hver uke. Her er Elin Skei­brok i ak­sjon.

FOTO: PER CHRIS­TI­AN BRODSCHÖLL

Re­pre­sen­tan­ter fra Far­sund kom­mu­ne og Lis­ta Bølge­ryt­ter­for­ening har va­ert i Dan­mark den­ne uken for å la­ere hvor­dan den lil­le byg­da Klint­møl­ler har blitt ver­dens­kjent for vann­sport­mil­jø­et sitt.

FOTO: PRI­VAT

Det er ikke bare vind­sur­fing for­hol­de­ne på Lis­ta er per­fek­te for, det er også mu­lig­he­ter for både bølge­sur­fing og ki­ting.

Per Chris­ti­an Brodschöll og res­ten av Lis­ta Bølge­ryt­ter­for­ening øns­ker at Lis­ta skal bli kjent som det bes­te ste­det for vann­sport.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.