Ja­vel ...

I høst skal jeg flyt­te inn i nytt hus og gjø­re det bes­te ut av per­mi­sjons­ti­den min

Lister - - NYHETER - Av Åse Astri Bak­ka

– Hvis du kun­ne rei­se hvor du vil­le i hele ver­den, hvor had­de du dratt og med hvem?

– Til USA med sam­bo­er og søn­nen vår.

– Har du noen spe­si­el­le pla­ner for høs­ten?

– I høst skal jeg flyt­te inn i nytt hus og gjø­re det bes­te ut av per­mi­sjons­ti­den min.

– Hva li­ker du best med Lyng­dal?

– Dyr­sku.

– Hva li­ker du minst med Lyng­dal?

– At vi ikke har fle­re res­tau­ran­ter sen­trum som vi kan gå å spi­se på.

– Hvor­for valg­te du yr­ket ditt?

– Si­den jeg vil­le job­be med men­nes­ker som had­de be­hov for hjelp i hver­da­gen.

– Hvis du måt­te valgt et an­net yrke?

– Jord­mor.

– Hvil­ke tre ord tror du dine ven­ner be­skre­vet deg med?

– Snill, spon­tan og so­si­al.

– Hvil­ke tre ord vel­ger du selv?

– Gøy, blid og hyg­ge­lig.

– Hvis du kun­ne spist mid­dag med en valg­fri his­to­risk per­son; hvem og hvor­for?

– Ti­na Tur­ner si­den jeg dig­ger mu­sik­ken hen­nes.

– Hvil­ken su­per­kraft kun­ne du tenkt deg?

– Det er jeg usik­ker på.

– Ditt dår­ligs­te kjøp?

– Det er nok mye, men en klok­ke..

– Ditt bes­te kjøp?

– Barne­vog­nen til søn­nen min.

– Hva gjør deg ir­ri­tert?

– Folk som ikke kan be­stem­me seg.

– Hva ler du av?

– Det som er mor­somt.

– Hvem for­tje­ner mer skryt og hvor­for?

– Pap­pa­en min. Han er bon­de og står på hver enes­te dag året rundt for at vi i Nor­ge skal få mat på bor­det. Bøn­der skal taes vare på!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.