Full fres

■ Man­ge mo­tor­gla­de sam­let seg på Lis­ta i hel­gen.

Lister - - FORSIDE - Av Torrey Enoksen

Luk­ten av svidd gum­mi ri­ver i ne­sen. Mo­tor­brøl kan hø­res på god av­stand. Det er mo­tor­fes­ti­val på Lis­ta.

Det fin­nes knapt et bed­re sted i lan­det for et ar­ran­ge­ment av den­ne ty­pen enn på takse­ba­nen til den tid­li­ge­re Nato-fly­sta­sjo­nen på Lis­ta i Far­sund.

I sin tid, frem til tid­lig på 2000-tal­let, ble de bre­de takse­ba­ne­ne be­nyt­tet av ame­ri­kans­ke frakte­fly i til­legg til nors­ke jet­ja­ge­re og pas­sa­sjer­fly.

Den­ne hel­gen har det va­ert bi­ler, en­kel­te mo­tor­syk­ler og bus­ser som har rå­det grun­nen - ikke minst noen farts­fan­to­mer av noen bi­ler.

Bell­tank

Blant dem som had­de tatt tu­ren, var ro­ga­len­din­gen Jon Kåre Tør­res­dal med sin Bell­tank, en bil han har kjørt med på sal­tør­ke­ne i USA. Man­ge sam­let seg rundt det røde kjøre­tøy­et lør­dag.

– Bak­grun­nen for dis­se Bell­tan­ke­ne som de kal­ler dem i USA, er gam­le dropp­tan­ker som ble brukt på ja­ger­fly på 1940- og 50-tal­let, for­tel­ler Tør­res­dal.

– Det­te er et kjempe­flott ar­ran­ge­ment, leg­ger han til, mens fle­re til­skue­re sam­ler seg rundt kjøre­tøy­et hans.

– Over­lyk­ke­lig!

In­ter­es­sen for årets Lis­ta mo­tor­fes­ti­val var me­get stor. Al­le­re­de ved por­ten inn til om­rå­det var det al­le­re­de fra tid­lig for­mid­dag stor på­gang av men­nes­ker som vil­le inn.

Hvor man­ge men­nes­ker som har va­ert inn­om ilø­pet av lør­da­gen, er uklart. Men folk i alle ald­re strøm­met til om­rå­det.

Nett­opp den gode pub­li­kums­til­strøm­nin­gen, sam­men med va­e­ret, var det festivalgeneral Tage Thorkildsen og hans med­ar­bei­de­re drøm­te om.

–Jeg er over­lyk­ke­lig! Se hvor mye folk det er her. For ikke å snak­ke om va­e­ret. Tenk om vi had­de fått det va­e­ret som var på tors­dag og fre­dag mor­gen. Da vi holdt på med å rig­ge til her på fre­dag, måt­te vi set­te tin­ge­ne i le for vin­den. Va­e­ret i dag er bare helt per­fekt. Had­de det­te va­ert mens vi had­de varme­bøl­gen, vil­le fle­re bi­ler hatt pro­ble­mer med å stil­le opp i drif­ting el­ler på drag­ba­nen, sier fes­ti­val­sjef Tage Thorkildsen.

Man­ge heste­kref­ter

Un­der årets Lis­ta mo­tor­fes­ti­val ble det holdt fle­re kon­kur­ran­ser in­nen drag­racing og drif­ting.

Em-fø­rer Da­ni­el Sa­evik stil­te til start med sin Nis­san fra midt­en av 1990-tal­let med over 900 heste­kref­ter un­der pan­se­ret på den nord­re de­len av bane­net­tet, der drif­ter­ne holdt til. Tykk hvit røyk og en sterk eim av svidd gum­mi hang len­ge i luf­ten etter kjø­rin­gen hans.

– Det er jo et fan­tas­tisk ar­ran­ge­ment der vi som kjø­rer og els­ker bil får vist oss. Det enes­te kje­de­lig med å kjø­re på ba­nen som er satt opp, er at dek­ke­ne kla­rer ikke mer enn to run­der. Be­tong­dek­ket er så grovt at dek­ke­ne blir ut­slitt på bare noen få svin­ger. Det er plass til uli­ke ba­ner med as­falt som topp­dek­ke, me­ner 31-årin­gen.

Også i luf­ten

Det var ikke bare på bak­ken det gikk fort, det gjor­de det ab­so­lutt også i luf­ten. For and­re året på rad del­tok et av de mest le­gen­da­ris­ke mi­li­ta­ere he­li­kop­te­re­ne som noen gang har va­ert pro­du­sert, et ame­ri­kansk HUEY, sam­men med en fransk­pro­du­sert Alou­et­te III vis­te et spek­ta­ku­la­ert py­ro­show in­ne på om­rå­det.

Over dem ble fly­plas­sen «inn­va­dert» et to­se­ters Ae­ron L-29 Del­fin, som fle­re land i Øst-euro­pa fløy med un­der den kal­de kri­gen på slut­ten av 1960-tal­let og frem til tid­lig 1990-tall. Pilot Terje Traa­holt og sam­bo­er Sil­je Fehn ga pub­li­kum en opp­vis­ning som før­te til at man­ge fikk kink i nak­ken.

Jeg er over­lyk­ke­lig! Se hvor mye folk det er her. TAGE THORKILDSEN, FESTIVALGENERAL

Fle­re hund­re kjøre­tøy­er og et par tu­sen men­nes­ker var til ste­de på årets Lis­ta mo­tor­fes­ti­val

Da­ni­el Sa­evik er an av Euro­pas bes­te drif­ting-fø­re­re.

Jan Kåre Tør­res­dals ’»Bell­tank» vak­te opp­sikt un­der fes­ti­va­len.

Det var mye pent å hvi­le øyne­ne på un­der fes­ti­va­len.

Ole Pet­ter Stokke­land har kjørt sin Su­per Pro dragra­cer i over 274 kilo­me­ter i ti­men i det han pas­ser­te 400-me­ter­smer­ket. Aron Michael Tøn­nes­sen (3) sit­ter i cock­pi­ten mens bro­ren Tor Ste­ven (5) fra Vi­ge­land i Lin­des­nes står uten­for.

Terje Traa­holt og sam­bo­er Sil­je Fehn stil­te med den sov­jet­rus­sis­ke jet­ja­ge­ren Ae­ron L-29 Del­fin.

Fes­ti­val­sjef Tage Thorkildsen smil­te fra øre til øre .

I et om­rå­de like ved ho­ved­inn­gan­gen holdt mo­tocross­fø­re­re til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.