Tun­nel-ar­beid i to må­ne­der

Lister - - FORSIDE - Av Mo­na Wi­kø­ren

Ar­bei­det som skal ut­fø­res om­fat­ter opp­gra­de­ring av det elek­tris­ke an­leg­get og sik­ker­hets­ut­rust­nin­gen i Ørne­hei­tun­ne­len (842 me­ter) og Bukke­steins­tun­ne­len (935 me­ter). Blant til­ta­ke­ne er opp­gra­de­ring av nød­strøms­for­sy­ning, mon­te­ring av nye nød­te­le­fo­ner og ka­mera­over­våk­ning. I til­legg skal det ut­fø­res ved­li­ke­holds­ar­beid.

Mens ar­bei­det på­går og tun­ne­le­ne er stengt, le­des tra­fik­ken inn på de gam­le vei­tra­se­ene på ut­si­den av tun­ne­le­ne.

Det er gitt til­la­tel­se til å sten­ge tun­ne­le­ne helt i pe­rio­de på cir­ka to må­ne­der, i ut­gangs­punk­tet fra 27. au­gust til 27. ok­to­ber 2018. Sta­tens veg­ve­sen opp­ly­ser at pe­rio­den kan ut­vi­des der­som det blir nød­ven­dig.

Ar­bei­der uten­for tun­ne­le­ne skal ut­fø­res så lang det er mu­lig før tra­fik­ken leg­ges om på om­kjø­rings­vei­ene.

Gjen­nom­fø­rings­ti­den på ar­bei­de­ne in­ten­si­ve­res i stenge­pe­rio­den for å ut­nyt­te ti­den. Det blir der­for ar­beids­tids­ord­nin­ger som fore­går ut­over nor­mal ar­beids­tid.

– Der­for kan det bli noe an­leggs­tra­fikk til og fra om­rå­det som kan vir­ke sje­ne­ren­de for de na­er­mes­te na­bo­ene, he­ter det fra veg­ve­se­net og kom­mu­nen.

Om­fat­ten­de opp­gra­de­ring av tun­ne­le­ne mel­lom Far­sund og Lyng­dal får kon­se­kven­ser for tra­fikk­av­vik­lin­gen i høst.

Tra­fik­ken vil bli le­det inn på gam­le vei­tra­se­er mens tun­ne­le­ne sten­ges i høst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.