På Face­bo­ok

Lister - - MENINGER -

Om re­dak­tø­rens hjør­ne om le­ser­brev

Glim­ren­de hjør­ne av re­dak­tø­ren. Og jeg tror han har mye rett. Men dess­ver­re så har nok sli­ke hold­nin­ger som Sko­land bud­brin­ger, langt fle­re støtte­spil­le­re enn re­dak­tø­ren tar inn­over seg. Det så man blant an­net da en lo­kal­po­li­ti­ker for noen år si­den, hev­det at Utøya var Guds straff. Det kun­ne også va­ert in­ter­es­sant å vite om Lis­ter had­de tryk­ket inn­leg­get av Sko­land, der­som or­de­ne «mus­lim og so­sia­lis­ter» had­de blitt byt­tet ut med «jøde og is­ra­elven­ner» Og hvor­dan vil­le da bede­hus­fol­ket rea­gert? TERJE OUSDAL Jeg tror ikke re­dak­tø­ren skal be­kym­re seg for man­gel på tak­høy­de, når man i avi­sen kan ta til orde for drap på sto­re de­ler av Nor­ges be­folk­ning. Ut­ta­lel­ser som «det er lands­svik å va­ere so­sia­list» og «vi må krist­ne Nor­ge på nytt, slik Olav den Hel­li­ge gjor­de» er gans­ke kla­re. Lands­svik blir for­bun­det med døds­straff, og Hel­lig Olav krist­net lan­det ved hjelp av sver­det. JON K. BAEKKELUND

Om Lis­ta som surfe­pa­ra­dis

Så utro­lig spen­nen­de! «In­no­va­sjon er ikkje sy­no­nymt med nye ap­par og tek­no­lo­gi. Det er vel så my­kje å ten­ke nytt rundt det ein alle­reie har og kan noko om.» BEATE VIGMOSTAD GRØVIK

Om trygg skole­vei

Sy­nes snart det skul­le gjø­res tryg­ge­re på Kolle­voll og Djup­vik, det er skum­melt når de må krys­se fyl­kes­vei 43. Over­gangs­felt had­de vel hjul­pet litt. GERD LILLIAN FALKUM ANDERSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.