La eld­re bo hjem­me len­ger!

Lister - - MENINGER - Ma­ri Holm Lønseth, stor­tings­re­pre­sen­tant i kom­mu­nal- og for­valt­nings­ko­mi­te­en, Høy­re

I fram­ti­den vil sta­dig fle­re ha be­hov for helse­hjelp, sam­ti­dig som det stil­les stren­ge­re krav til tje­nes­te­ne de mot­tar. Folk må kun­ne bo hjem­me leng­re og vi tren­ger ny vel­ferds­tek­no­lo­gi. Der­for har vi satt i gang re­for­men «Le­ve hele li­vet» for å styr­ke kva­li­te­te­ne i eldre­om­sor­gen.

Tall fra SSB vi­ser at an­tal­let og an­de­len over 80 år vil dob­les. Det­te byr på sto­re ut­ford­rin­ger i eldre­om­sor­gen. I alt for man­ge av kom­mu­ne­ne vil 1 av 6 va­ere over 80 in­nen 2040. Vi be­hø­ver der­for nye ide­er for hvor­dan kom­mu­ne­ne og sta­ten kan sør­ge for at alle skal få en ver­dig eldre­om­sorg. Da­gens løs­nin­ger er ikke ba­ere­kraf­ti­ge.

Noen er for syke til å bo hjem­me, men for fris­ke til å va­ere på syke­hjem. For de som ikke kan bo hjem­me, er det der­for vik­tig med et al­ter­na­tiv til syke­hjem. Vi vil der­for styr­ke både kom­mu­nal og privat ut­byg­ging av trygg­hets­bo­li­ger og pri­va­te bo­fel­le­skap, sam­ti­dig som fle­re kan bo hjem­me leng­re. Med en fel­les dug­nad vil vi få fart på ut­byg­gin­gen og god kva­li­tet i tje­nes­te­ne. For Høy­re er det vik­tigs­te at folk skal få gode al­ter­na­ti­ver. Den bes­te ga­ran­ti­en for det­te mang­fol­det er at det pri­va­te og det of­fent­li­ge kan sam­ar­bei­de.

Tid­li­ge­re i år børs­tet Ap støv av nett­opp den­ne ide­en, som er hen­tet fra den blå­grøn­ne re­gje­rings­platt­for­men. Det­te er en del av Høy­res po­li­tikk og re­for­men vi nå leg­ger frem. Det er li­ke­vel nye to­ner fra Ap at de pri­va­te nå øns­kes vel­kom­men til å løse en vel­ferds­ut­ford­ring. Jeg kre­ver at Jo­nas Gahr Stø­re ga­ran­te­rer at de ikke snur ryg­gen til de pri­va­te etter ut­byg­gin­gen er fer­dig.

Vi må ha en slik ga­ran­ti for­di Ap tid­li­ge­re har in­vi­tert pri­va­te til dug­nad, men se­ne­re har snudd ryg­gen til de pri­va­te: I barne­ver­net skal ikke de pri­va­te len­ger va­ere med på dug­na­den. I Trond­heim sten­ges de pri­va­te barne­ha­ge­ne ute fra byen. I Oslo, Ber­gen, Tromsø og Trond­heim sten­ges de pri­va­te ute fra syke­hjem­me­ne. Histo­ri­en vi­ser oss at Ar­bei­der­par­ti­et på et el­ler an­net tids­punkt vel­ger å set­te ideo­lo­gi høy­ere enn gode tje­nes­ter til folk. Det vil jeg ikke at skal bli til­fel­le for de eld­re nok en gang.

Jeg er enig i at vi tren­ger hjelp fra de pri­va­te for at eld­re skal få bo hjem­me len­ger. Men Høy­re er ikke et par­ti som ven­der kap­pa etter vin­den. Vi øns­ker at alle gode kref­ter skal slip­pe til for å løse våre vel­ferds­ut­ford­rin­ger. Ar­bei­der­par­ti­et har gang etter gang satt ideo­lo­gi frem­for gode tje­neste­til­bud til folk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.