Fram­tid og håp

Lister - - TETT PÅ -

«For jeg vet hvil­ke tan­ker jeg har med dere, sier Her­ren, freds­tan­ker og ikke ulyk­kes­tan­ker. Jeg vil gi dere frem­tid og håp.» Jere­mia 29:11

Jeg tror det er vik­tig å ha noe å håpe på, både nå og også for li­vet som skal kom­me. Pau­lus sier i Rom 12;12 at vi skal va­ere gla­de i hå­pet. Det er ikke alle da­ger som all­tid ser så håpe­ful­le ut i til­va­er­el­sen for man­ge men­nes­ker, for pro­ble­me­ne kan vokse seg sto­re både på det øko­no­mis­ke og det mel­lom­men­nes­ke­li­ge plan, og det gjør at li­vet kan sy­nes håp­løst og uten ut­vei en pe­rio­de. Der er en sang som sier: det enes­te håp som jeg ei­er, det har jeg o Je­sus i deg. Jeg brin­ges til ro, ved en­kelt å tro at du døde på kor­set for meg. Og det er noe som alle men­nes­ker ikke blott kan håpe på, men som vi kan tro på og er­fa­re- for­di det er noe som al­le­re­de er opp­fylt, Je­sus døde på kor­set meg og for deg og for alle men­nes­ker i hele ver­den. Det er noe hver og en av oss kan gle­des over og tak­ke for. Når vi ser på ny­he­ter kan vi und­res sårt over hvor­for så mye gru­somt skjer i ver­den, hvor­for men­nes­ker opp­fø­rer seg slik mot hver­and­re, men der hvor urett­fer­dig­het og mot­løs­het hers­ker, der tror jeg at ak­ku­rat der plan­ter Gud hå­pet sitt.

Vi kan hvi­le i Guds løf­ter, Han har freds­tan­ker med oss, vi kan va­ere gla­de i hå­pet, for det løf­ter oss opp og tro­en på Gud ba­erer oss i alle våre da­ger på jord, Gud svik­ter ald­ri.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.