Na­er mil­li­ar­den

Gla­stad-fa­mi­li­en er Lis­ters ri­kes­te

Lister - - FORSIDE - Av Karl Bir­ger Sael­ør

Fa­mi­li­en Gla­stad er Lis­ters ri­kes­te. Tre ge­ne­ra­sjo­ner Gla­stad tro­ner på for­muetop­pen i Far­sund. Til sam­men er fa­mi­lie­med­lem­me­ne gode for na­er mil­li­ar­den. End­re Ta­rald Gla­stad har ale­ne en for­mue på over 719 mil­lio­ner. Skatte­lis­te­ne fin­ner du i da­gens avis.

End­re Gla­stad økte for­muen med for­mi­dab­le 327 mil­lio­ner kro­ner fra 2016 til 2017.

47-årin­gen tro­ner øverst på for­muetop­pen i Far­sund. Han har det sis­te året økt sin lig­nings­for­mue fra 392 mil­lio­ner til 719 mil­lio­ner.

Som i 2016 står End­re Gla­stad også i 2017 opp­ført med 0 i inntekt, men har be­talt 6,3 mil­lio­ner i skatt mot 3,6 mil­lio­ner i 2016.

Tre ge­ne­ra­sjo­ner

På for­muetop­pen har End­re Gla­stad føl­ge av sin mor Sis­sel Gla­stad (73) på andre­plass. Hun had­de i fjor en for­mue på 133, 9 mil­lio­ner mot 130,8 mil­lio­ner året før.

End­re Gla­stads dat­ter, Ing­rid Vik­to­ria Ree Gla­stad (21) had­de i fjor den tred­je høy­es­te for­muen i Far­sund på 133,2 mil­lio­ner, en so­lid øk­ning fra 2016 da for­muen var på 56,9 mil­lio­ner.

Gla­stads kone, In­ger-eli­se Ree Nor­dang (47) har en for­mue på 9,9 mil­lio­ner kro­ner.

Det­te be­tyr en for­mue på 996 mil­lio­ner kro­ner til­sam­men for End­re Gla­stad, kone, dat­ter og mor.

Tjen­te mest

Odd Nor­mann Ro­land var den Far­sund-man­nen som had­de høyest inntekt i 2017. 90-årin­gen had­de en inntekt på 5,4 mil­lio­ner og en for­mue på 8,2 mil­lio­ner. Inn­tek­ten økte med rundt 3,2 mil­lio­ner i for­hold til 2016.

– Det­te har med over­dra­gel­ser av ei­en­dom­mer å gjø­re, sier Odd Nor­mann Ro­land. Han har ikke yt­ter­li­ge­re kom­men­ta­rer til inn­tekts­øk­nin­gen.

Inn­tekt­shopp

John Stå­le Jo­hann­es­sen (54) er num­mer to på inn­tekts­top­pen med 4,1 mil­lio­ner. Det­te var en so­lid øk­ning i for­hold til 2016 da inn­tek­ten var på 795.146 kro­ner.

– Grun­nen til øk­nin­gen er at jeg solg­te meg ut av Gecko In­for­ma­sjons­sys­te­mer hvor jeg var med­ei­er. Det­te er nok førs­te og sis­te gang jeg er så høyt oppe på inn­tekts­top­pen, smi­ler John Stå­le Jo­hann­es­sen.

As­bjørn Frank Fah­ret (79) er num­mer tre på inn­tekts­top­pen, også han med 4,1 mil­lio­ner.

I 2016 var det Sv-po­li­ti­ker Erik Ar­vid Mül­ler som had­de høyest inntekt i Far­sund med 6,4 mil­lio­ner. I fjor tjen­te han 2,2 mil­lio­ner og lig­ger noe len­ger ned på lis­ten.

Far­sund har 7.956 skatte­yte­re. Av dis­se be­ta­ler 945 (11,9 pro­sent) in­gen skatt. Snitt­inn­tek­ten er 287.410 kro­ner. Års­kul­let med størst snitt­for­mue er født i 1971.

FOTO: ÅDNE HUSBY SAND­NES

End­re Gla­stad har all grunn til å smi­le. Fi­nans­man­nen fra Far­sund had­de ved ut­gan­gen av 2017 en for­mue på 719 mil­lio­ner kro­ner. Sam­men med kone, dat­ter og mor har 47-årin­gen en for­mue på 996 mil­lio­ner.

FOTO: TORREY ENOKSEN

Odd Nor­mann Ro­land had­de høyest inntekt i Far­sund i 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.