Ja­vel ...

Lister - - NYHETER -

Det er ut­ford­ren­de å va­ere rek­tor i ung­doms­sko­len, men vel­dig me­nings­fullt.

St­an­ley Tør­res­sen (56) er i full gang med rek­tor­gjer­nin­gen på Byre­mo ung­doms­sko­le. 1. au­gust be­gyn­te 56-årin­gen fra Lin­des­nes i job­ben som ny rek­tor ved ung­doms­sko­len i Aud­ne­dal. 56-årin­gen er la­erer­ut­dan­net og har job­bet 12 år i sko­len, og har blant an­net va­ert både in­spek­tør og rek­tor ved Lyng­dal vok­sen­opp­la­e­ring. Han har også 18 års er­fa­ring fra olje­bran­sjen.

– Hvor­for vil­le du blir rek­tor på Byre­mo?

– Jeg øns­ker å bi­dra til at ele­ve­ne får god la­e­ring og dan­nel­se i tryg­ge ram­mer.

– Hvor­dan er det å va­ere rek­tor?

–Det er ut­ford­ren­de å va­ere rek­tor i ung­doms­sko­len, men vel­dig me­nings­fullt.

– Hvor­dan har du det ak­ku­rat nå?

– All­right mi­nus.

– Hvor­for?

– Det var en elev som ikke kom på sko­len for­di noen sa noe ugreit. Det gna­ger, og man spør seg om hvor­dan man kan hjel­pe.

– Be­skriv deg selv med tre ord.

– Po­si­tiv, op­ti­mis­tisk og be­da­ge­lig.

– Hva li­ker du best med hjem­ste­det ditt?

– Det er kjent og trygt.

– Hva er du opp­tatt av for ti­den?

– Jeg er opp­tatt av vin­ter­dek­ke­ne som bur­de ha va­ert på bi­len.

– Hvem for­tje­ner skryt?

– De som gjør en inn­sats for dem som sli­ter i sam­fun­net.

– Hvor­for?

– For­di de set­ter and­re foran seg selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.