Der­for of­fent­lig­gjør vi skatte­lis­te­ne

Lister - - NYHETER -

SOf­fent­lig­gjø­rin­gen er vik­tig.

katte­lis­te­ne for 2016 er of­fent­li­ge og pub­li­se­res i medie­ne. Nor­ge har na­er 200 år lang prak­sis for åpen­het rundt inntekt, skatt og bi­drag til fel­les­ska­pet. Of­fent­lig­gjø­rin­gen er vik­tig. Skatte­mo­ra­len for­ster­kes, juks mot­vir­kes og det styr­ker de­mo­kra­ti­et. Skatte­lis­te­ne dan­ner også grunn­la­get for kri­tisk jour­na­lis­tikk, som kan få frem util­sik­te­de skjev­he­ter i sam­fun­net, el­ler som kan av­dek­ke svart øko­no­mi og av­vik mel­lom opp­gitt inntekt og fak­tisk for­bruk.

HVIL­KE YRKESGRUPPER tje­ner mest og minst? Hvor­dan for­de­ler inn­tek­te­ne seg mel­lom kjøn­ne­ne? Hvem bi­drar til fel­les­ska­pet? Hvem eier sto­re for­muer og har høye inn­tek­ter, men be­ta­ler lite skatt? Hvem be­ta­ler for mye skatt i for­hold til hva inn­tek­ten ser ut til å va­ere? Føl­ger for­mu­e­ne arv og mil­jø?

PUB­LI­KUM er in­ter­es­sert i å vite hvor­dan inn­tek­te­ne for­de­ler seg, hvil­ke grup­per og per­soner som tje­ner mest og minst. For en­kel­te kan of­fent­lig­gjø­rin­gen opp­le­ves som unø­dig graf­sing i pri­vat­li­vet. Det skal vi va­ere klar over, men det er sam­ti­dig en del av pri­sen man be­ta­ler for åpen­het rundt fi­nan­sie­rin­gen av vårt fel­les­skap og de­mo­kra­ti:

SKATTE­LIS­TE­NE er ikke en to­tal sann­het for inn­byg­ger­nes inntekt, for­mue og skatt. Det er vik­tig å hus­ke blant an­net det­te: Skatte­lis­te­ne vi­ser netto­inn­tekt etter alle fra­drag som man skatte­mes­sig har krav på. Folk med sto­re lån og høye rente­ut­gif­ter vil stå med la­ve­re inntekt i skatte­lis­te­ne enn de­res re­el­le brutto­inn­tekt. And­re van­li­ge fra­drag er minste­fra­drag, for­eldre­fra­drag, fra­drag for ut­gif­ter til barne­pass, fra­drag for tap ved salg av ei­en­dom el­ler ak­sjer. Det be­tyr at man­ge kan ha høy re­ell inntekt, men lav skatte­mes­sig inntekt.

HEL­LER IKKE når det gjel­der for­mue for­tel­ler skatte­lis­te­ne hele sann­he­ten. År­sa­ken er at en­kel­te for­mues­ob­jek­ter skatte­mes­sig ikke verd­set­tes til vir­ke­lig ver­di. For­mue­tal­let i skatte­lis­te­ne er et netto­tall, som in­ne­ba­erer at gjel­den trek­kes fra brut­to for­mue i skatte­be­reg­nin­gen. Høy gjeld kan der­med «nul­le ut» en stor for­mue.

DET ER IKKE MU­LIG å re­ser­ve­re seg mot å stå i skatte­lis­ten. Det­te gjel­der både skatte­lis­ten som leg­ges ut på skatte­eta­ten.no og skatte­lis­ten som dis­tri­bu­eres til medie­ne. Tal­le­ne er ba­sert på fore­lø­pi­ge skatte­tall fra Skatte­di­rek­to­ra­tet. De kan inne­hol­de feil som kan bli end­ret når klage­be­hand­lin­gen er fer­dig. Lis­ter gjør der­for opp­merk­som at det kan va­ere feil i lis­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.